نویسنده = سعید منصوری
اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملاتِ سرمایه‌ای

دوره 16، شماره 61، اسفند 1401، صفحه 121-138

ابراهیم حبیب الهی؛ سعید منصوری؛ رضا موسی زاده


مواجهه فقهی با مسئله بانکداری در بستر دولت مدرن در ایران

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 125-142

عباس نصیری؛ سعید منصوری؛ محمدرضا پیرهادی