نقش سازمان‌های مردم نهاد در جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده (با تاکید بر استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نگرش و مشارکت سیاسی (به‌عنوان ابعاد جامعه پذیری سیاسی) زنان، نقش بسزائی در توسعه و نوسازی هر کشوری دارد. در این میان استفاده از ظرفیت و پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد (سمن­ها) می­تواند یکی از راه‌های بهبود مشارکت و جامعه پذیری سیاسی زنان باشد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده (باتاکید براستان آذربایجان شرقی) تدوین شده است. پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. جامعه اماری پژوهش کلیه زنان سرپرست خانوار عضو سمن­های فعال در حوزه زنان استان آذربایجان شرقی بودند که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم­افزار آماری Spss انجام شده است. نتایج نشان داد که سازمان‌های مردم نهاد در جامعه پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده استان آذربایجان شرقی نقش مثبت و معنادار داشته­اند. در جمع­بندی کلی می­توان گفت سمن­های فعال در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار می­توانند نقش تاثیرگذاری در افزایش توانمندی‌های زنان و در نتیجه جامعه پذیری سیاسی زنان و در نتیجه افزایش مشارکت سیاسی آنان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها