اپیدمی جهانی کرونا و تاثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران غرب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

موضوع مقاله، بررسی تاثیر اپیدمی کرونا بر حاکمیت ملی در ایران می‌باشد. سئوال پژوهش این است که اپیدمی کرونا چه تاثیری بر حاکمیت ملی ایران دارد؟ فرضیه اصلی تحقیق این است کرونا در بعد حقوقی به تقویت حاکمیت  ملی و ناسیونالیسم و تغییر گروه‌های مرجع در ایران منجر می‌شود. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد اپیدمی کرونا به تقویت حاکمیت دولت-ملت  انجامیده است. وضعیت پاندمیک می‌تواند به تقویت حاکمیت ملی و ملی گرایی منجر شود. بدین ترتیب که سیاست‌های دولتها از جمله ایران همچون کنترل مهاجرت، مهار جابجایی جمعیت در داخل، سیاست‌های اقتصادی حمایتگرایانه و ... نشان از اتکا به خود و ناامیدی از نهادهای بین المللی و همکاری‌های دولتی دارد. تکیه بر دستاوردهای داخلی، در پیش گرفتن سیاست‌های ملی و تغییر جایگاه پزشکان به عنوان گروه‌های مرجع جدید می‌تواند نمونه‌ای از تشدید ملی گرایی در کشور تفسیر شود.

کلیدواژه‌ها