بررسی علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل،واحد اصفهان ( خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی،گروه حقوق بین الملل،واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

موضوع این مقاله بررسی علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل است. سؤال اصلی تحقیق این است که، مهم‌ترین علل و ریشه‌های مصادره اموال و دارائی‌های ایران کدامند و این اقدام در نظام حقوقی ایران و بین الملل چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که آمریکا با هدف مهار یا تغییر رفتار ایران سیاست مصادره اموال ایران را در پیش گرفته است که این امر از نظر حقوق داخلی و بین‌الملل نقض حاکمیت دولتی و تعدی به اصل حاکمیت در حقوق بین‌الملل می‌باشد. پیروزی انقلاب اسلامی، ارزش‌های مختلفی از جمله حمایت از ملل مستضعف، حمایت از جنبش‌های اسلامی و استکبارستیزی را به دنبال داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منعکس شده‌اند. این امر سبب تقابل سیاست خارجی ایران با سیاست خارجی آمریکا بود. بر این اساس آمریکا سیاست‌های مختلفی از جنگ هشت ساله، انواع و اقسام تحریم‌ها از جمله تحریم داماتو تا تحریم‌های گسترده بانکی و تجاری را در پیش گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، اقدام آمریکا در مصادره اموال و دارائی ایران، نظر گرفتن مؤلفه‌هایی همچون نزاکت و عدم کنترل مؤثر، استفاده از قانون تروریسم از نظر حقوق بین الملل فاقد مشروعیت است.

کلیدواژه‌ها