چالش های اعمال سازمان‌های بین‌المللی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امنیت ملی ج.ا.ایران از جهت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بر سازمان‌های بین المللی، دارای ابعاد خارجی نیز می‌باشد و از اعمال سازمان‌های بین­المللی نیز تأثیر می­پذیرد.  پژوهش حاضر درصدد بررسی ارتباط میان اعمال سازمان‌های بین­المللی و امنیت ملی در ج.ا.ایران است. سؤالی که مطرح می­شود اینکه: اعمال سازمان‌های بین المللی از چه طریقی بر امنیت ملی ج.ا.ایران اثر می‌گذارد؟ پاسخی که می‌توان ارائه نمود این است که دولت­های مختلف پس از انقلاب اسلامی هر کدام تفسیر خاصی از جایگاه سازمان‌های بین­المللی ارائه داده­اند که به نوبه خود بر امنیت ملی ج. ا.ایران نیز اثرگذار است. دو رویکرد ضدیت و تعامل با اعمال سازمان‌های بین­المللی از مهم­ترین رویکردهای موجود پس از انقلاب اسلامی به شمار می­روند. ضمن اینکه ج.ا.ایران به دلایلی همچون تعریفی جدید از حقوق و مسؤولیت­ها، سیاست­ورزی و حکومت­داری و همچنین گرایش فرامرزی به مسائل انسانی و جهانی، اعمال سازمان‌های بین­المللی را با رویکرد انتقادی و احتیاطی دنبال می‌کند که نشانگر عدم تعریف از امنیت ملی و عدم وحدت نظر در ارتباط با اعمال سازمان‌های بین­المللی است. هرچند رویکرد انتقادی نسبت به این سازمان‌ها نشانگر رویکرد متمایز و جدیدی است. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره­گیری از منابع اسنادی و کتابخانه­ای است.

کلیدواژه‌ها