بررسی تأثیر طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسلامی: (مطالعه موردی شهرستان نورآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی سیاسی،واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان،ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران،

3 استادیار گروه جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

این پژوهش به تبیین جامعه­شناسی طایفه­گرایی و تأثیر آن بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسلامی پرداخته است، جامعه آماری شهروندان ساکن در شهرستان نورآباد می‌باشند.500 نفر به عنوان نمونه تعیین و به صورت سهمیه­ای مبتنی بر گروه سنی 18 سال به بالا، جنس و منطقه محل سکونت (همه مناطق شهرستان نورآباد ممسنی) متناسب با حجم جمعیت جمع­آوری شده است که تا حد امکان معرف جامعه و متناسب با هدف­های پژوهش باشد. پایایی پرسشنامه از طریق حد نصاب ضریب الفای کرونباخ و روایی پرسشنامه ( با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی)، روایی سازه صورت گرفته است. یافته­ها نشان می‌دهد مردان  بیش از زنان و شهروندان مجرد بیشتر از متأهلان کنش­های انتخاباتی را انجام می­دهند، پس از آن با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری و با احتساب خطاهای اندازه­گیری سایر متغیرهای پژوهش به ترتیب (رقابت بر سر منابع کمیاب 82/0  درصد، طایفه گرایی 45/0 درصد، تفکر سیاسی اصلاح طلبی 37/0درصد، فشار گروه‌ها 31/0درصد، رأی دادن جماعت 27/0درصد، تعصبات شدید طایفه‌ای 23/0 درصد، خانواده افراد 17/0 درصد، احساس همبستگی و تعلق طایفه­ای 14/0 درصد، قدرت­نمایی قومی14/0درصد) تأثیر را بر الگوی انتخابات مجلس داشته­اند. اما طایفه­گرایی در بین پایگاه­های اقتصادی اجتماعی و تحصیلات مختلف یکسان بوده و تفاوتی وجود نداشته است.  

کلیدواژه‌ها