مطالعۀ تطبیقی گفتمان‌های نظام حقوقی زن در ج.ا.ایران و سوئد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه حقوق خصوصی واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

3 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

چکیده

موضوع این تحقیق مطالعۀ تطبیقی حقوق گفتمان‌های حقوق زن در ایران و سوئد است. پرسش اصلی مقاله درباب بررسی مقایسه‌ای حقوق زن در ایران و سوئد با مورد پژوهی سقط جنین است. فرضیۀ پژوهش بر آن بوده که نگاه تک سویه و ماتریالیستی گفتمان غالب فمینیسم غربی و بازتاب آن در نظام حقوقی سوئد با تقلیل زن به بُعد جسمی و وجه بدنی یا تنانه در تقابل با نگاه‌های وحیانی مانند فقه شیعه قرار می‌گیرد که انسان را در دو بُعد جسم و جان در نظر می‌گیرند که در نظام‌های تقنینی‌ متجلی می‌شود. لذا این نقطۀ عزیمت‌های متفاوت نتایج متعارضی ایجاد می‌کند که دو پارادایم مختلف را خلق می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اصولاً رواج و رونق بحث آزادی مطلق زنان در کشورهایی مانند سوئد ناشی از غلبۀ تئوری‌های «آزادی انتخاب» بوده که با نگاهی شی‌واره به جهان بر آزادی مطلق «بدن» تاکید دارند، و در مقابل گفتمان‌های الهی در نظام حقوقی کشوری مانند ایران برآمده از دوگانۀ «حق/تکلیف» است که تداوم یک نگاهی الهی به هستی انسان است لذا نمی‌توان قائل بر آزادی مطلق و لجام گسیخته باشد. روش جمع آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای و رویکرد مقاله توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها