نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و هویت اجتماعی برند در صنعت پوشاک با تاکید بر معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مرکز بین الملل انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقاله‌حاضر به بررسی و مطالعه‌ بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و هویت اجتماعی برند در صنعت پوشاک ایران با تاکید بر معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌پردازد. سئوال اصلی مقاله بدین قرار است: آیا بازاریابی صنعت پوشاک به عنوان یکی از شاخصه‌های متمایز در دنیای اقتصاد و مدیریت امروز، با معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابقت دارد؟  و آیا با لحاظ کردن معیارهای مذبور، بازاریابی رسانه های اجتماعی و هویت اجتماعی برندها قادر خواهند بود نقش موثری در رواج الگوهای ملی و بومی از پوشش و سبک زندگی افراد جامعه داشته باشند؟ فرضیه‌ای که بر این مبنا می‌توان مطرح کرد این است: در صنعت پوشاک ایران که مبنای آن تاکید بر هویت فرهنگی به خصوص در عصر پرشتاب جهانی شدن می‌باشد، بین رسانه‌های اجتماعی و برندها در زمینه‌ی بازاریابی، روابط متقابل وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که معیارهای موجود در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهاد فرهنگی در زمینه‌ی پوشاک و البسه، می‌توانند از بازاریابی به عنوان ابزاری قدرتمند جهت فرهنگ سازی در زمینه سبک پوشش و زندگی افراد مطابق با اصول تعیین شده استفاده ببرند. 

کلیدواژه‌ها