بررسی روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پس از انقلاب اسلامی بمنظور ارایه الگوی بهینه با رویکرد اختیار معامله حقیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران، ایران)نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاداسلامی ،تهران ، ایران.

4 استاد گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بهینه سازی روند خصوصی سازی در سال‌های پس از  انقلاب اسلامی ایران با توجه به نوع اختیارمعامله حقیقی پرداخته است. در سال های اخیر، خصوصی‌سازی در ایران به نتیجه مطلوبی نرسیده است. با توجه به تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی قبل و بعد از واگذاری آنچه مشخص است این است که درآمد سهم شرکت‌ها و بازده دارائی‌ها و بازده سرمایه شرکت‌ها پس از خصوصی سازی تغییری نکرده و در مجموع پس از خصوصی سازی عملکرد آنها تغییر مطلوبی نکرده است. در این تحقیق روش  مطالعه  بصورت کیفی انجام شد. بدین صورت که  با مصاحبه با خبرگان مالی و مدیران اجرایی شرکت‌های  دولتی،  مصاحبه هایی انجام گرفت و نتایج مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار ( MAXQDA2020)  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به  پویایی شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی و به تبع آن افزایش ریسک تصمیم‌گیری در زمینه های سرمایه گذاری ، نیازمند روش‌های ارزشگذاری پیشرفته‌تر هستیم که بتوانیم اطلاعات بیشتری نسبت به روش‌های سنتی ارائه کنیم و روش اختیار واقعی روش مکملی در کنار ارزشگذاری سنتی است .

کلیدواژه‌ها