نقش توانمندسازی بر افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین بعد از انقلاب اسلامی(مطالعه موردی : شهرستان پاکدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی ، فرهنگی اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران، ایرا ن

2 گروه علوم سیاسی ،جامعه شناسی و مسائل ایران،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایرا ن.(نویسنده مسئول)

3 گروه علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رشدجمعیت و افزایش بی رویه مهاجرت به شهرها خصوصا شهرهای بزرگ باعث بروز مشکلات و مسائل زیادی فراروی شهر و مدیریت شهری، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه شده است. شهرستان پاکدشت به علت نزدیک بودن به شهر تهران و شکل گیری حاشیه نشین، دارای محلات فقیر نشین ست که موجب پیامدها و آسیب های اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در این منطقه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه توانمندسازی در مناطق حاشیه نشین بر افزایش مشارکت اجتماعی شهر پاکدشت تدوین شده است. پژوهش از نوع توصیفی تحلیل و از نظر روش اجرا پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان  شهرستان پاکدشت ( محله استاد شهریار) بودند که از این تعداد با استفاده از جدول کوکران 379 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است و کلیه مراحل تحلیل و تبیین اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری Spss انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد بین توانمند سازی و مشارکت اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد و تاثیرات مثبت بسیاری بر مناطق حاشیه نشین داشته باشد.

کلیدواژه‌ها