بررسی تطبیقی جایگاه خانواده در حقوق شهروندی ، اسلام و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق، استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال(نویسنده مسئول)

3 رئیس دانشکده الهیات، مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

تبعیض جنسیت از چالش های حقوق خانواده است  که  با وجود تدوین مقررات داخلی وخارجی مقررات ،  کمتر به حل و توجیه عدم تبعیض در جنسیت در حقوق اسلام نائل گشته ایم  ، این مقاله در صدد است با روشی تحلیلی – توصیفی به شیوه کتابخانه ای ، جایگاه خانواده را در فقه اسلام ، حقوق شهروندی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی نماید.در این مقاله با تبیین مبانی فقه اسلام و حقوق شهروندی وکنوانسیون رفع تبعیض ، درپی پاسخ به این سوال هستیم که تحکیم بنیان خانواده درکدام یک از موارد مذکور ، مورد توجه واقع شده است ودر نهایت به تبیین مبانی اختلاف فقه اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپردازیم .  بابررسی های صورت گرفته دریافتیم که ماهیت ایجاد کنوانسیون رفع تبعیض برقراری تشابه کامل میان زن و مرد، فارغ از جنسیت آن ها و متفاوت از فقه اسلام است . یافته های دراین مقاله نشان می دهد که در فقه اسلام جایگاه خانواده و منزلت والای آن با توجه به اصول  عدالت،حکمت، فطرت و مصلحت، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اینکه این دو مهم در بسیاری موارد با یکدیگر دارای تشابه هستند اما لازمه ی برطرف نموندن اختلافات کنوانسیون مربوطه وفقه اسلام درحقوق خانواده تغییر مبانی ونگرش‌های این دو است که بنظر می رسد دست یافتنی نباشد.

کلیدواژه‌ها