بررسی امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار است. سؤال اصلی تحقیق این است که، امنیت شغلی، از منظر حقوقی و اجتماعی از چه جایگاهی برخوردار است و دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه چیست؟ فرضیه اصلی مقاله این است که، در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمان‌ها  را به خود مشغول می‌کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می‌شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می‌دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنش‌های انسانی می­گردد، وقتی بحث امنیت شغلی می‌شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می‌شود در صورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی درگرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست، بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است که پس از انقلاب در بیانات رهبر انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته بود. لذا شأن جامعه کارگری در کشورمان علاوه بر اینکه به عنوان یک کارگر در مزرعه، کارخانه، معدن و در هر نقطه‌ای که به کار تولیدی مشغول است و چرخ‌های پیشرفت و توسعه کشور را به حرکت در می‌آورد، به عنوان یک مجاهد در حفظ اسلام و نظام اسلامی باید مورد احترام قرار گرفته است. روشی که در تحقیق حاضر استفاده شده است روشی توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها