تأثیر اصل بی‌طرفی بر شکل‌گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی با بررسی دیدگاه متخصصان رسانه و روزنامه‌نگاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران-ایران

2 دکتری مدیریت رسانه عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران-ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی مؤلفه­های رسانه مطلوب انقلاب اسلامی است. از این­رو، اصل بی طرفی به عنوان یک متغیر مهم در شکل­گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، تحقیق حاضر از میان جامعه آماری شامل فعالان رسانه­ای کشور و تحصیلکردگان رشته­های مرتبط با رسانه و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای با توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین 370 نفر از دست اندرکاران حوزه رسانه کشور انجام شده است. برای توصیف و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته است و سئوالات به طور عمده در قالب طیف لیکرت طراحی شده اند. مقدار آلفا برای همه متغیرها بالاتر از 70% است، لذا می­توان ادعا نمود که مولفه­ها و شاخه­های اصلی از پایایی لازم برخوردار هستند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که اهالی رسانه در ایران بر رعایت بی­طرفی در مدیریت رسانه و شکل­گیری رسانه مطلوب انقلاب اسلامی تاکید دارند و بی‌طرفی را از اصول اساسی کار خبری می­دانند و حتی با از دست دادن شرایط شغلی در قبال رعایت بی‌طرفی موافق هستند. شرکت­کنندگان در این تحقیق اگرچه معتقدند جهت­گیری در اخبار باعث کاهش تعداد مخاطبان رسانه­ها می­شود، اما به این نکته نیز اذعان دارند که بی­طرفی رسانه زمینه­ساز جلب اعتماد مخاطب است.

کلیدواژه‌ها