مطالعه تطبیقی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی ایرانشهری و حضرت امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی – مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و لوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تهران ایران

3 گروه علوم سیاسی – سیاست گذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اخلاق و سیاست، دو مفهوم فربه و دیرپا در حوزه فلسفه و  اندیشه سیاسی هستند که ذیل حکمت عملی قرار دارند. این دو حوزه از دانش بر خلاف حکمت نظری، معطوف به ابعاد عملی و رفتاری اندیشه و در پی متعادل ساختن و سامان دادن به انسان و جامعه هستند. در این مقاله رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه ایرانشهری و امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره­مندی از روش­ نظام معنایی سعی در شناخت زمینه­های اندیشگی و معنایی پیوند اخلاق و سیاست در دو اندیشه سیاسی موردنظر دارد. بر همین پایه پرسش اصلی مقاله حاضر این است که پیوند اخلاق و سیاست در اندیشه ایرانشهری و امام خمینی دارای چه اشتراک و افتراقاتی است؟ طبق یافته­های مقاله تاکید بر حکمران فرهمند، تأکید بر پیوند اخلاق و سیاست به منظور رسیدن به سعادت، وحدت دین و سیاست ،نخبه­گرایی و دولت­گرایی، آرمان­گرایی اخلاقی دارای اشتراک و در روش­شناسی، قدرت ابزاری در برابر اصالت قدرت، ماهیت سعادت آخرت گرایی در برابر دنیاگرایی  دارای افتراق هستند و این مقولات است که شکل پیوند اخلاق و سیاست در این دو نظام معنایی نزدیک و مشترک با یکدیگر است و در مقولاتی افتراق دارد.

کلیدواژه‌ها