مصالحه و شکل‌گیری نهاد حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اندیشه امام‌خمینی ( مطالعه موردی : تشخیص مصلحت نظام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی - اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی – اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی – روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه علوم سیاسی – روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

چکیده

مصالحه از مهم‌ترین  مفاهیم و ابزارهای رفع معضلات سیاسی و اجتماعی جوامع مدرن کنونی است، به گونه ای که سرنوشت توسعه و رقابتها و منازعات سیاسی و اجتماعی ملت های امروزی به بهره گیری درست و به موقع این شیوه سیاسی بستگی بسیاری دارد. در این مقاله تلاش شده است به روش توصیفی – تحلیلی و نیز با مطالعه روند و زمینه های شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان شکل گیری مصالحۀ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بررسی گردد. مطابق یافته‌های این تحقیق همانگونه که با درایت و زمان شناسی امام‌خمینی و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط ایشان، رفع اختلافات برخی ارکان مهم و حیاتی نظام سرنوشت مطلوبی پیدا کرد، این امکان نیز وجود دارد که با درایت مسئولان نظام، مصالحۀ سیاسی نیز که نیاز کنونی ایران اسلامی در حوزه مدنی و سیاسی است سرنوشت مشابهی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام بیابد، و یا به عنوان راهکاری دیگر؛ در درون همین نهاد به عنوان یک معضل و یا موارد ارجاعی از سوی رهبری نظام مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها