کاربرد حسابرسی مدیریت در آسیب‌شناسی تحقق سند چشم‌انداز 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

سند چشم‌انداز توسعۀ کشور در سال 1404 یک برنامۀ کلان بود که باید دیگر برنامه‌های دولتی با توجه به چارچوب‌هایی که در آن سند ترسیم شده است، تدوین و اجرا شوند. اکنون که تقریباً در پایان مهلت تحقق آن سند هستیم، بررسی و آسیب‌شناسی میزان موفقیت یا شکست آن حائز اهمیت است. در اینجا حسابرسی عملکرد می‌تواند به عنوان یک رویکرد تخصصی و غیرسیاسی به کمک آید. لذا سئوال اصلی این مقاله این است که چگونه می‌توان از حسابرسی عملکرد برای ارزیابی میزان تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 استفاده کرد. فرضیۀ تحقیق این است که سند چشم‌انداز یک متن مدیریتی است از همین رو باید با ابزارهای مدیریتی ارزیابی شود تا از آسیب‌های نگاه سیاسی مصون باشد. همچنین تحقق و اجرایی شدن سند چشم‌انداز در بودجه‌های سالانه دنبال شده است که در واقع برنامه‌های عملیاتی سند هستند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که کاربست سه پارامتر اصلی حسابرسی عملکرد، یعنی صرفۀ اقتصادی، کارآیی، و اثربخشی می‌تواند ارزیابی جامعی از سند ارائه کند واتخاذ چنین رویکردی موجب افزایش اعتماد شهروندان به سیستم حکمرانی کشور می شود. چرا که گزارش‌های فنی موجب شفافیت عملکرد را فراهم می کنند. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش کتابخانه‌ای-اسنادی انجام شده و رویکردی بینارشته‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


ارباب سلیمانی، عباس و محمود نفری (1375)اصول حسابرسی، تهران، انتشارات سازمان حسابرسی.
اعتباریان، اکبر؛ عمادزاده، مصطفی؛ روحانی، علی (1393)،رابطه حسابرسی عملکرد با کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت، بهبود پاسخگویی و ارتقاء اعتماد و درستی، دانش حسابرسی سال چهاردهم تابستان 1393 شماره 55
اخوان کاظمی، بهرام (1384)،نگاهى به‏ سند چشم ‏انداز بیست ‏ساله و مؤلفه ‏هاى سیاسى آن، نشریۀ حکومت اسلامی 1384 شماره 38
بنی‌فاطمی کاشی، سید محمد رضا (۱۳۸۳)، آشنایی با برخی مفاهیم حسابرسی عملیاتی (صرفه اقتصادی)، مجله حسابرس، سال ششم، شماره ۲۳ ،ص ۷۴-۷۰.
بنی فاطمی کاشی، سید محمد رضا (۱۳۸۲)، آشنایی با برخی مفاهیم حسابرسی عملیاتی (اثر بخشی)، مجله حسابرس، سال پنجم، شماره ۱ ،ص ۵۵ -۵۲.
حبشی نعمت، حمیدیان محسن، آذر عادل، بزرگ اصل موسی، بیات کریم (1400). شناسایی عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران (مبتنی بر مدل های فرآیند و قابلیت). دانش حسابرسی. ۱۴۰۰; ۲۱ (۸۵) :۲۰۷-۱۳۶
حساس‌یگانه یحیی (1383)، حسابرسی عملیاتی، انجمن حسابداران خبره ایران، ماهنامه حسابدار، شماره 160، 1383
جعفری نسب کرمانی، ندا و مشایخ، شهناز، (1396 )، نقش حسابداری در سند چشم‌انداز 1404،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران
راهنمای حسابرسی عملکرد(1390)، مصوب کمیته اجرائی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور
رایدر، هری آر (1380)، راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی ( کمیته حسابرسی عملیاتی/ سازمان حسابرسی)، ترجمه محمد مهیمنی و محمد عبدالله پور، تهران، انتشارات سازمان‌ حسابرسی ‌کمیته‌ حسابرسی‌ عملیاتی
رحیمیان نظام‌الدین (1382)، واژه شناسی حسابرسی عملیاتی، سازمان حسابرسی، فصلنامه حسابرس، سال پنجم، شماره 19، 1382، ص‌ص 23-28
رحیمیان، نظام الدین، (1390)، حسابرسی عملیاتی یا حسابرسی عملکرد، حسابرس، 52، صص 66-73.
صادقی، حسن، عصاری آرانی، عباس و وحید شهری شقاقی.(1389 .(اندازهگیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اقتصادی). پژوهشهای اقتصادی، دوره10 ،شماره4 ،174-139
عباس‌زادگان، محمد (1383) فساد اداری، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
فاوچی، هـادی (۱۳۸۷)، رهنمودهای اجرای استانداردهای حسابرسی عملکرد، دیوان محاسبات کشور
فتاحی، سیروس. و خشنود، ابراهیم. و قلیپور، ایرج. (1394)، بررسی تأثیر اجرای حسابرسی
عملکرد بر ارتقای بهره‌وری بخشهای دولتی ایران. دانش حسابرســی، سال 15، شماره 61 ، زمستان 1394
محمودخانی، مهناز، احمدی، ریحانه (1397)، حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی، مجلۀ پژوهش حسابداری، دورۀ 8، شمارۀ 2، تابستان 1397
مهدوی، غلامحسین، محمدیان، محمد. (1396).  چالش‌های اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(36)، 27-48.
کامیابی، یحیی، ملکیان، اسفندیار، خانلاری، مرتضی (1396)، تبیین مؤلفه‌های حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با تأکید بر عملکرد زیست محیطی و اجتماعی، مجلۀ دانش حسابرسی، سال هجدهم، تابستان 1397، صص 57- 76
گزارش تفریغ بودجۀ سال 1396 دیوان محاسبات (https://www.dmk.ir/fa/0)
گزارش تفریغ بودجۀ سال 1397 دیوان محاسبات(https://www.dmk.ir/fa/0)
گزارش تفریغ بودجۀ سال 1399 دیوان محاسبات(https://www.dmk.ir/fa/0)
نیکخواه آزاد علی (1377)، تبیین جایگاه حسابرسی عملیاتی در مدیریت استراتژیک، مجموعه مقالات حسابرسی – 6، ویژه مدیریت استراتژیک، سازمان حسابرسی، بهار 1377
یزدان‌شناس، محمد، ایمانی، دکتر حمیدرضا. (1399). بررسی حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور. حسابداری سلامت، 9(1)، 140-159. doi: 10.30476/jha.2020.67766.1127