جایگاه اشتغال زنان در سیاست‌های کلان کشور بعد از انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی واحد تهران مرکز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران، مرکز

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از اصول اساسی توسعه پایدار به شمار می‌رود. طی ﭼﻬﺎر دﻫﺔ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤـﻮاره مورد توجه ﺑﻮده وباطرح مباحث حقوق اجتماعی وانسانی زنان، موضوع اشتغال زنان به عنوان یکی از اولویت ها در برنامه ریزی‌ها وسیاستگذاری‌های دولت‌ها بعد ازانقلاب اسلامی مد نظر قرار گرفته است. اما آنچه که جای بررسی دارد چالش‌هایی است که بر اساس رویکردهای متفاوت دولت‌ها در این حوزه دیده می‌شود. چرا که این امر باعث گردیده وضعیت نظام سیاستگذاری در حوزه اشتغال زنان از یک ثبات پایداری برخوردار نباشد. لذا نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیل –محتوای کیفی درصدد بررسی تأثیر دو رویکرد توانمند سازی و خانواده محوری دولت‌ها بر رونداهداف اشتغال زایی زنان است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد عدم مسئله شناسی دولت‌ها در حوزه سیاستگذاری اشتغال و تک بعدی نگریستن دراین حوزه باعث نقص در برنامه‌های اشتغال زایی زنان شده است.

کلیدواژه‌ها


ابوت،پاملاوکلروالاس، (1380)جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی ، نشرنی، تهران،
الکاک، پیت و مارگارت می و کارن راولینگسون (1391) مرجع سیاستگذاری اجتماعی ترجمه علی اکبر مزینانی و محسن قاسمی، تهران، دانشگاه امام صادق
بلیک مور، کن، (1389).مقدمه ای بر سیاستگذاری اجتماعی، ترجمه ی علی اصغرسعیدی و سعید صادقی، تهران، جامعه شناسان
پارسونز، واین ، (1385) مبانی سیاستگذاری عمومی  وتحلیل سیاستها، ترجمه : حمید رضا ملک محمدی ، جلد دوم ، تهران ، پژوهشکده راهبردی
دیمتئو،م.ر(1378) . روانشناسی سلامت ، ترجمه م.کاویانی، م.عباسپور، ح.محمدی، غ. تقی زاده ، تهران : انتشارات سمت
سفیری ،خدیجه،(1377)، جامعه شناسی ، اشتغال زنان ،تبیان ، تهران
شادی طلب،ژاله،(1381)، توسعه وچالش های زنان ایران، تهران :نشرقطره
ریترز ، جورج، 1379نظریه جامعه شناسی  در دوران معاصر ، ترجمه محسن ثلاثی ، انتشارات علمی ، چاپ چهارم
زعفرانچی ، لیلا سادات ، (1388)، اشتغال زنان ، تهران ، مرکزامور زنان وخانواده ریاست جمهوری
علاسوند، فریبا، (1390)، زن در اسلام ، جلد2، قم، نشر هاجر
علویون، سید محمد رضا، (1381) کار زنان در حقوق ایران وحقوق بین الملل کار ، تهران،  انتشارات روشنگران ومطالعات زنان
هدایت نیا فرج الله ،1395)، الگوی سوم ، انتشارات لشکر فرشتگان
قوی ، نیره(1394) درآمدی برکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان،تهران ، نشرمعارف،
کاشانی ها ،زهرا،(1382)، زهرا مظهر جمال، تهران ، انتشارات رامین، چاپ دوم
گاچل ،رابرت.جی،ودیگران،(1377)،زمینه روان شناسی تندرستی، ترجمه دکترغلامرضا خوی نژاد، تهران، انتشارات قدس رضوی
گراگلیا اف ، کارولین .(1386) .آرامش در خانه .ترجمه مریم فرهمند . مجموعه مقالات فمنیسم وخانواده .تهران ، روابط عمومی شورای فرهنگی – اجتماعی
گیدنز، آنتونی (1387) جامعه شناسی، ترجمه : صبوری ، منوچهر. تهران: نشر نی
لانگه ، سارا ( 1372) معیارهایی برای توانا سازی ، تهران : انتشارات روشنگران
نژادبهرام ،زهرا،(1395)، اقتصاد و اشتغال زنان در ایران ، نشر اشگات در انگلستان
امیدی،رضا، وصالی،سعید،(1393) سیاستگذاری اجتماعی، زمینه ها ورویکرده
امینی،سعیده،(1395)بررسی تطبیقی وضعیت اجتماعی زنان در دولت های دو دهه اخیر ، فصلنامه علوم اجتماعی،زمستان 1295
آل کجباف،حسین (1385) ، بایدها ونبایدهای قانونی اشتغال زنان ، مطالعات راهبردی زنان ، گزارش گروه اجتماعی مشرق ، پرتال جامع علوم انسانی ، شماره 34
باقری ، شهلا، (1383)، خانواده وسیاستگذاری اجتماعی در عرصه ملی وفراملی، مجله مطالعات راهبردی زنان
ضرغامی فرد، مژگان ،(1395) بررسی تجربه ها وچالش های زنان در پست های رهبری سازمان ، فصلنامه علمی وپژوهشی  وزارت علوم ، دوره دوازدهم
حقیقت‌گو، مریم ،فروردین (1384)، «تحصیلات دختران، سندی ماندگار و مایة افتخار (عملکرد 25 سالة آموزش و پرورش، آمارها و مقایسه‌ها با دیگر کشورها)»، پیام زن (ویژه‌نامۀ زنان در جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر سوم)، ماهنامة فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هنری، سال چهاردهم، شمارة یکم.
رمضانی، جواد،(1395) آشنایی با جایگاه وسهم زنان در برنامه های توسعه
رنانی ،محسن،اربابیان، شیرین،میرزایی،محمد(1390) شناخت ساختار اشتغال زنان دربخش غیررسمی کشور، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه،
زعفرانچی ، لیلا سادات (1385) زن وخانواده در چهار برنامه توسعه ، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ، شماره 33
فائض، سمانه،(1394)، توانمندی سازی زنان، رویکردی استراتزیک درفرایند توسعه کشور، سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
عزیزی، فیروزه، (1394)، رویکرد اعتدال از انقلاب اسلامی تاکنون، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
عطارزاد، مجتبی،(1387)،بررسی تطبیقی مفهوم جنسیت در اسلام وغرب ، مطالعات راهبردزنان شماره 42
قاراخانی، معصومه ، (1390) تحلیل سیاست اجتماعی در ایران (1360تا1388) ، پایان نامه دکتری جامعه شناسی سیاسی
کریمی، زهرا، (1390) قانون حداقل دستمزد واشتغال غیر رسمی در ایران، اولین همایش ملی اقتصاد ایران، دانشگاه تهران
گائینی، فاطمه، (1385) ارزیابی وضعیت زنان در آموزش عالی ده ساله اخیر ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان
مزینانی  تاج، یاسری  زینب ، (1392)بررسی سیاستگذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات راهبری شورای فرهنگی اجتماعی زنان
مزینانی ، علی اکبر، کاردوانی ، راحله ،(1396)، بررسی رویکرد کلان سیاستگذاری اجتماعی ایران در حوزه مادری
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آذرماه(1382).
قدیر،محسن،(1385) اشتغال زنان ازمنظراسلام وغرب، مجموعه مقالات هم اندیشی بررسی مسائل ومشکلات زنان اولویتها ورویکردها، قم، دفتر مطالعات وتحقیقات زنان
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی ج.ا.ا، سازمان برنامه وبودجه  ، 1368
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی ج.ا.ا، سازمان برنامه وبودجه  ، 1374
قانون برنامه سوم  توسعه اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی ج.ا.ا، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، 1379
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی ج.ا.ا، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، 1384
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ج.ا.ا.(1390)، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر.
Alcock,G&G. Daly &E. Griggs. (2008).Introducing Social policy,second edition. Pearson, Longman
Decker,c.l.(2007).”Social Support and Adolescent Cancer Survivor :A Review the  Literature” Psycho Oncology,16:1-11
Conger jay.a Kanugo robindra .n’ 1998 the empowerment process: integrating theory practice
Academy of management review.
Leathwood.Carole,(2009),Gender and the Changing Face  of Higher Education ,United Kingdom Open University  press
Moser،carolin.n&Torngvist&van Bernicemainstreaming cender and development in the world Bank (progress and recommendations)،Washington:world bank،1999
Mehran ,G.(2003).Theparadox  of  tradition  and  Modernity  in   Female’s Education in the Islamic Republic of  Iran.
Ugbomeh,M.M.George(2001).women Empowerment in Agricultural Education , for Sustainable Rural Development  Oxford University press and Community  Development journal 4:289-302.
   Walsh, M & P. Stephens & S. Moore. (2000).  Social policy & welfare, Staley thornes.
www.Bazresi.ir
wwwMehrnews.com
www.Isna.com        
www.Women .gov.ir
www.Donya-e-egtesad.com