دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 1-177 
بازنمایی امنیت اجتماعی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی

صفحه 49-70

زهره بال؛ حمید پیشگاه هادیان؛ بابک نادرپور؛ مهدی جاودانی مقدم