دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، خرداد 1399، صفحه 1-237 
موانع تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول

صفحه 103-128

حسین شریعتی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری