دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، آذر 1400، صفحه 1-393 
دیدگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین کارگزاران سیاسی

صفحه 27-44

محمدعلی فریدونی خانیمنی؛ مسعود راعی دهقی؛ غلامحسین مسعود؛ سیدمحسن ظریفکارفرد


بررسی موانع سیاسی تحقق ظرفیت‌های ژئواکونومیک سواحل مکران

صفحه 139-162

ابوبکر دولتی بخشان؛ رضا کاویانی؛ مسعود مطلبی؛ کرم اله دانش فرد


سیاستگذاری برنامه‌های توسعه در ایران پس از انقلاب و وابستگی شغلی در نظام بانکداری

صفحه 223-242

محمد رضا علیجانی گنجی؛ محمدرضا باقرزاده؛ پیمان ولیپور؛ سعید امامقلیزاده


سازوکارهای مبارزه با جرایم تروریستی در حقوق ایران با تأکید بر امنیت ملی

صفحه 243-256

سیدولی نور اشرف الدین؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ سیدرضا احسانپور


جایگاه آزادی در اندیشه‌ سیاسی آیزایا برلین و آیت‌الله نائینی

صفحه 339-356

سهیلا نادری زرنه؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی اکبر امینی