نویسنده = محمدحسین بیاتی
جایگاه عدالت قضایی در تحقق جامعه مطلوب اسلامی

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 275-294

محمودرضا انصاری؛ محمدحسین بیاتی