کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق و آزادی‌های بنیادین با تأکید بر جرائم علیه امنیت ملی

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 29-44

محدثه هاشمیان جزی؛ سید حسین هاشمی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


رویکردی سازه‌انگارانه به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش محور مقاومت

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 65-84

حجت اله صفرپور؛ حسین احمدی؛ مرتضی اباذری


تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی ایران در بازه زمانی (خرداد 1376 تا تیر 1384)

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 67-86

ولی اله کیانی؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی


تأثیر سیاست خارجی چین بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 15، شماره 57، اسفند 1400، صفحه 247-262

حسام الدین عظیمی فر؛ محمّدرضا اقارب پرست؛ سید مصطفی مدنی


سازوکارهای مبارزه با جرایم تروریستی در حقوق ایران با تأکید بر امنیت ملی

دوره 15، شماره 56، آذر 1400، صفحه 243-256

سیدولی نور اشرف الدین؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ سیدرضا احسانپور


بررسی رابطه انتخابات با قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 3-26

پرویز توکل نیا؛ علیرضا گلشنی؛ احمد آذین


چالش های اعمال سازمان‌های بین‌المللی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 163-182

حامد احمدنیا؛ محمود جلالی؛ علیرضا آرش پور


نقش فقر در تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: استان کردستان

دوره 13، شماره 47، شهریور 1398، صفحه 153-170

سید علی حق شناس؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسلی رکن آبادی


تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 23-40

رستم عیدی پور؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی