کلیدواژه‌ها = خمینی
مبنای قدرت سیاسی: همسنجی فقه امامیه و اندیشۀ امام خمینی(ره)

دوره 17، شماره 64، آذر 1402، صفحه 141-158

هاشم خنفری پور جعفری؛ نادر مردانی؛ احمد اسدیان


مواجهه فقهی با مسئله بانکداری در بستر دولت مدرن در ایران

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 125-142

عباس نصیری؛ سعید منصوری؛ محمدرضا پیرهادی