کلیدواژه‌ها = دولت مدرن
حقوق مدنی و تحولات سیاسی-اجتماعی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

دوره 17، شماره 64، آذر 1402، صفحه 49-66

جمشید کریمی؛ حسن بادینی؛ بختیار عباسلو


مواجهه فقهی با مسئله بانکداری در بستر دولت مدرن در ایران

دوره 16، شماره 60، آذر 1401، صفحه 125-142

عباس نصیری؛ سعید منصوری؛ محمدرضا پیرهادی


بررسی فرایند تحول دولت در ایران معاصر (مطالعۀ موردی دورۀ مشروطه و پهلوی اوّل)

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 309-328

سید مجتبی حسینی؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد عامری گلستانی؛ روح الله شهابی


موانع تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول

دوره 14، شماره 50، خرداد 1399، صفحه 103-128

حسین شریعتی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری