دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالاتی که در مراحل پایانی داوری و اصلاح می باشند و آماده انتشار در شماره جاری فصلنامه می باشند:
قلمرو دخالت فقیه بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج در جامعه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

زهرا کلبادی نژاد؛ محمد جعفری هرندی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


عزّت جوئی به مثابه سیاست خارجی؛ چهارچوبی تئوریک برای تحلیل سیاست خارجی دولت صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

حسن خدادی


تمرکزگرایی در عصر پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

نادیا آقارضایی


بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرایند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

مهدی اسدی؛ سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


تحلیل زمینه ها و عوامل تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم، بر اساس «مدل بسیج» چارلز تیلی(1357-1340)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

عادل رستمی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اصغر منتظر القائم


جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (1384-1376)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

نادیا آقارضایی


بررسی تطبیقی جایگاه دبیران در نظام سازی سیاسی خلافت اسلامی و نظام سازی در جمهوری اسلامی‌ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

حوریه اسدی حبیب