دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، شهریور 1398 
تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نقش آن در تحولات پهلوی اول

صفحه 63-86

علیرضا بیابان نورد سروستانی؛ اکبر اشرفی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ جلال درخشه


جهانی شدن ارتباطات و تأثیر آن بر تقویت هویت قوم لُر و هویت ایرانی-اسلامی

صفحه 171-192

هوشنگ کیانی ده کیان؛ حامد عامری گلستانی؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی