دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 1-409 
جایگاه عدالت در حقوق مدنی ایران( مطالعه موردی جبران خسارت)

صفحه 291-310

علی هراتیان؛ بختیار عباسلو؛ مهدی منتظر؛ میترا ضرابی


جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران

صفحه 369-389

عبدالامیر دیانی نجف آبادی؛ احمدرضا توکلی؛ محسن شکرچی زاده؛ محمدهادی مهدوی