دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، آذر 1395 (شماره 36- پاییز 95)