دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، آذر 1397 
آینده پژوهی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 121-138

احسان خرم دره؛ رویا منتظمی؛ حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ مرتضی محمودی