اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالمطلب عبداله

جامعه شناسی سیاسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

www.rahyaftjournal.ir/
abdollah_abyahoo.com
09123274018
https://scimet.atu.a

سردبیر

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

www.rahyaftjournal.ir/
jdehghani20yahoo.com
0000000000000000

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم برزگر

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

barzegar.2010yahoo.com

حمیدرضا ملک محمدی

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

www.rahyaftjournal.ir/
hamidisu.ac.ir
0000000000000000

غلامرضا خواجه سروی

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

www.rahyaftjournal.ir/
sarvisu.ac.ir
https://orcid.org/ 0

علی کریمی مله

استاد علوم سیاسی دانشگاه ماندران، بابلسر، ایران

akm102000yahoo.com

شجاع احمدوند

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

www.rahyaftjournal.ir/
shojaahamadvandgmail.com
0000000000000000

عبدالمطلب عبداله

معارف اسلامی دانشیار معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

abdollah_abyahoo.com
00000000000000000000

ناصر جمالزاده

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

www.rahyaftjournal.ir/
jamalzadehyahoo.com
0000000000000000