داوران

نام داور وابستگی سازمانی
علیرضا آقا حسینی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مصطفی اسماعیلی استادیار دانشگاه دفاع ملی گروه روابط بین الملل
سید جواد امام جمعه زاده دانشگاه اصفهان
عارف برخورداری هیات علمی گروه معارف و اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
محمدعلی بصیری استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملی دانشگاه اصفهان
نرگس تاجیک نشاطیه مدرس دانشگاه و پژوهشگر
یوسف ترابی دانشگاه علوم انتظامی امین+گروه علوم سیاسی
مهدی جاودانی مقدم استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
سمیه حمیدی دانشگاه بیرجند
علی رجب زاده آلمالو استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
عباسعلی رهبر گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
سیدابراهیم سرپرست سادات عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا سمیعی اصفهانی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
مرتضی شیرودی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
علی صباغیان گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مجید عباسی(اشلقی) عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حبیب اله فاضلی فاضلی هیات علمی دانشگاه تهران
حسین فرزانه پور علوم سیاسی/ دانشگاه بیرجند
یحیی فوزی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
حسین قلجی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
علی کریمی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
علیرضا کریمیان عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
عباس کشاورز شکری گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد
راحله گندمکار استادیار زبان‌شناسی، تخصص: زبان‌شناسی، معنی‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
حسن مجیدی دانشگاه امام صادق
علی مرشدی زاد دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
مهدی نادری گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد
اشکان نعیمی استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طیاطبائی
عنایت الله یزدانی دانشیار مطالعات خاورمیانه ، مدرسه مطالعات بین الملل، دانشگاه شانگهای، شانگهای، چین