تبیین مفاهیم علوی در الگوی قدرت سیاسی از منظرآیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مفاهیم علوی در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص الگوی قدرت سیاسی است. پژوهش با طرح این پرسش اصلی به دنبال آن بوده تا تاثیر مولفه‌های الگوی قدرت علوی در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای را ایضاح کند تا بتواند هندسۀ مناسبات سیاسی مورد نظر ایشان را بازسازی کند. رویکرد مدِّ نظر مقایسه‌ای بوده و مبنای قیاس پذیری (comparability) قرابتِ مبادی و مبانی و اصل بینا متنی بوده است. مقاله به این نتیجه گیری رسیده که در این دو دیدگاه گونه‌ای «الگوی قدرتِ امانی» طرح می‌شود؛ الگویی که قائل بر یدِ امانیِ حاکم در تصرف بر قدرت سیاسی است؛ قدرتی که الزماً با مشارکت و میدانداری همۀ مردم و گروه‌ها محقق می‌گردد. روش جمع آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و رویکرد مقاله توصیفی-مقایسه‌ای بوده است. چارچوب نظری پژوهش استفاده از چهار شاخص «منافع و اولویت‌ها»، «توزیع قدرت»، «تکثر کنشگران قدرت»، و «قدرت نامرئی» است که برگرفته از تحلیل نقادانۀ استیون لوکس از الگوهای قدرت است.

کلیدواژه‌ها