تحلیل روان شناختی ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه بزرگمرد در رویارویی با مسئله فلسطین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات، علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه در سبک رهبری امام خمینی (ره) از منظر تئوری رهبری، امکان شناخت شخصیت این رهبر مقتدر سیاسی که منجر به تحقق انقلاب اسلامی ایران شد را فراهم می‌کند. بر اساس مهمترین فرضیه پژوهش حاضر، میتوان ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی را بر اساس نظریه بزرگمرد که به صورت شفاف و با جزییات کامل ویژگی‌های یک رهبر عالی را تعریف کرده است؛ تحلیل نمود. بنابراین، این مطالعه در صدد است به کمک نظریه بزرگمرد به تحلیل روانشناختی صفات و ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی بپردازد. پژوهش حاضر مطالعه‌ای بنیادی اکتشافی و از دیدگاه پارادایمی کیفی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و گردآوری داده‌ها به شکل کتابخانه‌ای از منابع  متعدد و به روش فیش برداری انجام شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد، مولفه‌های اخلاقی و شخصیتی امام خمینی(ره) نظیر شجاعت، خوشبینی، روشنفکری، قدرت تعقل و درایت، خلاقیت، جذب اعتماد مردمی، نظم و زمانبندی هدفمند، از خود گذشتگی، عدالت، صداقت، خویشتنداری و جامعیت شخصیت، ایشان را به عنوان الگوی بزرگمرد تاریخ به جهانیان معرفی کرده است که در برخورد با مسئله فلسطین خود را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها