مقایسه نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) و خلافت اسلامی اخوان المسلمین در اندیشه حسن البناء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (گروه حقوق، دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران)

2 (گروه حقوق، دانشیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، نویسنده مسئول)

3 (گروه حقوق، استادیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران)

چکیده

اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت دارای تفاوت­ها و شباهت­هایی با یکدیگر است. هدف اصلی مطالعه پیشرو، بررسی مقایسه ای نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره)، و نظریه خلافت در اندیشه اخوان­المسلمین است که به طور مشخص بر دوره مرسی متمرکز شده است. سؤال مطالعه حاضر بدین ترتیب است که مهم­ترین تفاوت­های موجود در نظریه­های ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی و جریان سیاسی اخوان­المسلمین شامل چه مواردی است؟ یافته­های تحقیق حاکی از عدم پذیرش نظام مشروطه مبتنی بر قانون سکولار در اندیشه امام خمینی و پذیرش آن از سوی جریان اخوان­المسلمین در زمان محمد مرسی، نفی الگوی غیراسلامی به عنوان جامعه مطلوب در اندیشه امام خمینی و پذیرش الگوی سکولار ترکیه از سوی اخوان المسلمین، وحدت گرایی فراگیر امام خمینی در مقابل، اسلام­گرایی شکننده مرسی و پذیرش برخی مبانی سکولاری از سوی مرسی به عنوان مهم­ترین تفاوت­های موجود میان دو نظریه است. روشی که در تحقیق حاضر استفاده شده است روشی مقایسه­ای است که به شیوه توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها