حقوق بشر و رابطه آن با حاکمیت در نظام اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران)

2 (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه روابط بین الملل، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول)

چکیده

سؤال مطرح شده پژوهش حاضر این است که وظایف حاکمیت در نظام اسلامی در زمینه حقوق بشر شامل چه مولفه‌هایی است؟ و حاکمیت اسلامی چه راهکاری برای گسترش و تعمیق آموزه های حقوق بشری در پیش گرفته است؟ فرضیه مقاله بر این بنا شده است: مسؤولیت حمایت به عنوان آموزه نسل جدید حاکمیت، حمایت از حقوق داخلی شهروندان در جامعه اسلامی، توجه به حق حیات و مؤلفه‌های آن، و مسؤولیت برای حمایت از افراد جامعه در برابر تجاوز و تهدیدات خارجی را به عنوان مؤلفه‌های حقوق بشر در نظام اسلامی مورد توجه قرار می‌دهد. الگوسازی حقوق بشر اسلامی از طریق آموزش شهروندان، تأسیس و راه اندازی نهاد ملی حقوق بشر، تعامل و هم‌افزایی درونی و بیرونی دستگاه‌های متولی حقوق بشر اسلامی و تخصیص هزینه‌های لازم برای برای آموزش و تشریح حقوق نسل جدید از جمله حق بر محیط زیست، حق بر آموزش کودکان و زنان، حقو بر سلامتی، حق بر امنیت انسانی و حق بر بهره‌مندی از اطلاعات و آگاهی از جمله راهکارهایی است که حاکمیت در نظام اسلامی می‌تواند در ارتباط با گسترش حقوق بشر به کار گیرد. روشی که در مقاله حاضر استفاده شده است، روش توصیفی و تحلیلی بر مبنای منابع اسنادی و کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها