بررسی موانع سیاسی تحقق ظرفیت‌های ژئواکونومیک سواحل مکران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران ، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل/ واحد تهران جنوب/ دانشگاه آزاد اسلامی/ تهران/ ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی/واحدآزادشهر/دانشگاه آزاد اسلامی/ آزادشهر/ایران

4 /استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد/ واحد علوم تحقیقات/ دانشگاه آزاد اسلامی/ تهران/ایران

چکیده

این پژوهش با بررسی ظرفیت‌های ژئواکونومیک سواحل مکران، به تبیین موانع سیاسی تحقق ظرفیت‌های ژئواکونومیک می‌پردازد. این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه انزوای ژئوپولتیکی ترکیبی بیان می‌دارد که وضعیت کنونی اقتصادی، سیاسی ایران و عدم توسعه، نتیجه‌ تنش‌های میان ایران و جامعه جهانی، کاهش یا قطع روابط بین‌المللی و نتیجتاً کاهش تعاملات اقتصادی  با سایر عناصر سیستم جهانی و برخی عناصر به ویژه تحریم‌های بین‌المللی، فشارهایی را وارد نموده که بسترهایی برای کاهش سطح تعاملات با ایران توسط برخی عناصر سیستم جهانی را فراهم کرده است. سؤال اصلی که اساس این پژوهش قرار گرفته این‌ست که به‌رغم ظرفیت‌های فراوان ژئواکونومیکی و ژئوپولیتیکی سواحل مکران برای توسعه، مهم‌ترین  موانع سیاسی تحقق این ظرفیت‌ها در این سواحل و این ناحیه چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که این موانع سیاسی عبارتند از: وجود تحریم‌ها، عدم ورود سرمایه‌گذاران، عدم وجود درآمد ملی بدلیل وابستگی دولت به نفت، توسعه نامتوازن و شکاف مرکز پیرامون، قدرت‌های فرامنطقه‌ای و ایجاد بی‌ثباتی. روش تحقیق  پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، بصورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اینترنتی انجام می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها