کاربست اصول حکمرانی خوب در گذر از چالش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 هیات علمی

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی کاربست اصول حکمرانی در گذر از چالش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران است. استفادۀ غیرقانونی از جایگاه، امکانات و منابع دولتی و عمومی برای کسب مزایا و منافع برای خود یا دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم فساد اداری نامیده می‌شود. مبارزه با فساد اداری در زمره اولویت­های سیاستگذاری حاکمیت در ایران قرار دارد. در چارچوب برنامه­های پنجم و ششم توسعه کشور و به ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم با بهره‌گیری بیش از پیش از فناوری اطلاعات، پیاده‌سازی دولت الکترونیک و گسترش پهنای باند دسترسی به شبکه­ اینترنت در کشور، دولت کوشید تا با افزایش شفافیت و پاسخگویی در دستگاه اداری، میزان فساد کاهش یابد. با این وجود، چالش‌های اساسی بر سر راه مبارزه با فساد اداری همچنان پابرجا است. بر همین اساس، سوال اصلی این تحقیق این است که، چالش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران کدامند و آیا نظریه حکمرانی خوب می­تواند به عنوان یک الگو برای گذر از چالش‌های فساد اداری مورد استفاده قرار گیرد؟ فرضیه اصلی مقاله این است که، چالش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران را می‎توان در چهار حوزه تقنینی، اجرائی و قضایی شناسایی کرد و که در این خصوص با کاربست اصول حکمرانی خوب به عنوان یک الگوی کارامد می­توان با ارتقاء و بهبود مؤلفه‌هایی چون پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون، مشارکت‌جویی، مسؤولیت‌پذیری و ... به سلامت هر چه بیشتر نظام اداری دست یافت و پیوندهای حکومت و ملت را غنا بخشید.

کلیدواژه‌ها