نویسنده = محمّدرضا اقارب پرست
تأثیر سیاست خارجی چین بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 15، شماره 57، اسفند 1400، صفحه 247-262

حسام الدین عظیمی فر؛ محمّدرضا اقارب پرست؛ سید مصطفی مدنی