داوران سال 1399

ایمیل

سمت / سازمان

نام داور

a.aghahosseini@ase.ui.ac.ir

دانشیار دانشگاه اصفهان

علیرضا آقا حسینی

javademam@yahoo.com

دانشیار دانشگاه اصفهان

سید جواد امام جمعه زاده

basiri360@yahoo.com

دانشیار دانشگاه اصفهان

محمدعلی بصیری

utorabi14@gmail.com

دانشیار گروه علوم سیاسی،حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

یوسف ترابی

javdani2020@gmail.com

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

مهدی جاودانی مقدم

somaye.hamidi@birjand.ac.ir

دانشیار دانشگاه بیرجند

سمیه حمیدی

aa.rahbar@atu.ac.ir

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

عباسعلی رهبر

sarparastsadat@gmail.com

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

سیدابراهیم سرپرست سادات

alireza.samiee.esf@gmail.com

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج

علیرضا سمیعی اصفهانی

dshirody@yahoo.com

دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

مرتضی شیرودی

asabbaghian@gmail.com

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

علی صباغیان

dr.majidabbasi@gmail.com

دانشیارگروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مجید عباسی(اشلقی)

habibfazely60@gmail.com

استادیار هیات علمی دانشگاه تهران

حبیب اله فاضلی فاضلی

hfarzanepour@birjand.ac.ir

دانشیار عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی/ دانشگاه بیرجند

حسین فرزانه پور

yahyafozi@yahoo.com

استاد گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

یحیی فوزی

gheleji@ut.ac.ir

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

حسین قلجی

akm10@umz.ac.ir

استاد،عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

علی کریمی

karimian.alireza@yahoo.com

استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

علیرضا کریمیان

abbaskeshavarz1@yahoo.com

دانشیار  و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

عباس کشاورز شکری

majidi118@gmail.com

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

حسن مجیدی

alimorshedizad@yahoo.com

دانشیار  و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

علی مرشدی زاد

mahdinaderi35@gmail.com

استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

مهدی نادری

yazden2013@gmail.com

دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

عنایت الله یزدانی

alipor@tabrizu.ac.ir

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز

جواد علیپور

agolshani41@yahoo.com

دانشیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا.

علیرضا گلشنی

samira.motaghi@gmail.com

استادیارعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

سمیرا متقی

afshin_mottaghi@yahoo.com

دانشیاردانشگاه خوارزمی

افشین متقی

dr_ajalalian@yahoo.com

دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

عسکر جلالیان

tohidfam_m@yahoo.com

دانشیار گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران/دانشکده علوم سیاسی/واحد تهران مرکزی/دانشگاه آزاد اسلامی /

محمد توحید فام

hamidrezahaghighat@yahoo.com

 

حمیدرضا حقیقت

 

دانشیار عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

سید محمد علی تقوی

Ho.ahmadi@tabrizu.ac.ir

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تبریز

احمدی سفیدان

Abdollah_ab@yahoo.com

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

عبدالمطلب عبدالله

karbalaeipazooki@atu.ac.ir

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی کربلایی پازوکی

basiri_hr@yahoo.com

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حمید رضا بصیری

ashkan.naeimi@gmail.com

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اشکان نعیمی