داوران سال 1400

نام نام خانوادگی رتبه علمی
علی مرشدی زاد دانشیار
عنایت الله یزدانی دانشیار
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار
عنایت الله یزدانی دانشیار
مهدی نادری استادیار
محمدعلی بصیری استادیار
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار
علی کریمی استاد
علی مرشدی زاد دانشیار
عباسعلی رهبر دانشیار
علی صباغیان دانشیار
علی مرشدی زاد دانشیار
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار
سید جواد امام جمعه زاده دانشیار
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار
نرگس تاجیک نشاطیه سایر
حسن مجیدی دانشیار
علی صباغیان دانشیار
عباسعلی رهبر دانشیار
عنایت الله یزدانی دانشیار
عباسعلی رهبر دانشیار
حسن مجیدی دانشیار
علی کریمی استاد
سمیه حمیدی دانشیار
عباس کشاورز شکری دانشیار
محمدعلی بصیری استادیار
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار
علی صباغیان دانشیار
عنایت الله یزدانی دانشیار
مهدی نادری استادیار
سید جواد امام جمعه زاده دانشیار
محمدعلی بصیری استادیار
مهدی جاودانی مقدم استادیار
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار
علی مرشدی زاد دانشیار
حسن مجیدی دانشیار
علیرضا کریمیان استادیار
عباسعلی رهبر دانشیار
محمدعلی بصیری استادیار
علی صباغیان دانشیار
علیرضا کریمیان استادیار
یوسف ترابی دانشیار
سمیه حمیدی دانشیار
یحیی فوزی استاد
مهدی نادری استادیار
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار
علیرضا کریمیان استادیار
مجید عباسی(اشلقی) دانشیار
حسین فرزانه پور استادیار
علی کریمی استاد
یحیی فوزی استاد
عباسعلی رهبر دانشیار
علی مرشدی زاد دانشیار
محمدعلی بصیری استادیار
سید جواد امام جمعه زاده دانشیار
سید جواد امام جمعه زاده دانشیار
حسین فرزانه پور استادیار
یوسف ترابی دانشیار
حسین فرزانه پور استادیار
علیرضا آقا حسینی دانشیار
علی مرشدی زاد دانشیار
حسن مجیدی دانشیار
مرتضی شیرودی دانشیار
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار
محمدعلی بصیری استادیار
علی صباغیان دانشیار
محمدعلی بصیری استادیار
محمدعلی بصیری استادیار
حسین فرزانه پور استادیار
سمیه حمیدی دانشیار
سید جواد امام جمعه زاده دانشیار
حسین فرزانه پور استادیار
علی مرشدی زاد دانشیار
حسن مجیدی دانشیار
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار
مرتضی شیرودی دانشیار
سمیه حمیدی دانشیار
علیرضا آقا حسینی دانشیار
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار
علیرضا کریمیان استادیار
مهدی نادری استادیار
مهدی جاودانی مقدم استادیار
حسن مجیدی دانشیار
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار
حسن مجیدی دانشیار
مرتضی شیرودی دانشیار
حبیب اله فاضلی فاضلی استادیار
علیرضا سمیعی اصفهانی دانشیار
مهدی جاودانی مقدم استادیار
عزیز اله  شهبازی استادیار