کلیدواژه‌ها = دولت موقت
نهضت آزادی در ایران پساانقلابی: تعارض منظومه‌های معنایی

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 197-216

فریده نجاری؛ مرتضی محمودی؛ علی اصغر زرگر