کلیدواژه‌ها = راست اندیشی و مرجعیت
نسبت سنّت و مدرنیسم و بازتاب آن در عرصه سیاست و حکومت از منظر سید حسین نصر

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 233-250

محمّد حسینی؛ علیرضا گلشنی؛ احمد آذین