رویکرد جمهوری اسلامی‌ایران به توانمندسازی زنان در حوزه‌های توسعه پایدار تحت تاثیر سازمان‌های بین المللی (مطالعه موردی یونسکو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی ، گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات

2 دانشیار گروه روابط بین الملل ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ( نویسنده مسئول )

3 استاد گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این مقاله بدنبال بررسی توانمندسازی زنان در جمهوری اسلامی‌ایران در حوزه‌های توسعه پایدار در همراهی با سازمان‌های بین المللی است. سئوال اصلی پژوهش این است که سیاست‌های ج.ا. ایران در حوزه توسعه پایدار و توانمندسازی زنان تا چه میزان با رویکرد  نهادهای جهانی منطبق است؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد ج.ا. ایران به ابعاد مختلف توانمندسازی زنان منطبق با استانداردهای جهانی توجه کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ج. ا. ایران در حوزه‌های مختلف از جمله توانمندسازی اقتصادی، سیاسی، آموزشی و جنسی-باروری هم در عرصه قانونی و هم در عمل گام‌های مهم و اساسی برداشته است که نمودهای آن را می‌توانی در برابری نسبی جنسیتی در دستیابی به مشاغل، مشارکت سیاسی و حقوق آنها در رابطه با همسر مشاهده کرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده است. بدین ترتیب که داده‌های تحقیق از طریق فیش برداری  از منابع مختلف اینترنتی جمع آوری شده و در چارچوب مفهومی‌تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


-آقارضایی،نادیا،محسنی، علی،الهی منش،محمدحسن(1398)، « جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری عمومی‌ایران (مطالعه موردی دولت های هفتم و هشتم)»، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 44، صفحه 156-139
-استیری، لیلا، تفضلی، حسین و علیرضا سلطانی(1398)، «جایگاه اشتغال زنان در سیاستهای کلان کشور بعد از انقلاب اسلامی»، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 46، صفحه 181-159.
-پورگیو، فریده(1379)، «بررسی توانمندسازی زنان در ایران با تأکید بر رسانه‌ها و کتاب های درسی»،مرکز امور زنان ریاست جمهوری، اولین همایش توانمندسازی زنان.
-تاج الدین،محمدباقر، رحمتی والا، لیلا(1393)، « رسانهیملیوتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار(موردمطالعه: زنانسرپرستخانوارمنطقهی 18 تهران()» مهارت های رابردی زنان(فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده)، سال هفدهم، شماره 65، صفحه 161-119.
-قائدی پاشا، مسعود، بشردوست، نصر الله، قدوسی، آرش، صمدی راد، بهرام، نیکیان، یداله، روح پرور، ریحانه(1390)،« بررسی میزان آگاهی متخصصین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقررات سقط درمانی(قانونی) و سقط جنایی (عمدی)»، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، دوره 19، شماره 2 (پیاپی)، صفحه 147-141.
-علیخواه، فردین و مریم نجیبی ربیعی(1385)، « زنان و ترس ازجرم در فضاهای شهری»، رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22.
لانگه، سارا(1376). معیارهاییبرایتواناسازی.تهران: انشتارات روشنگران
-کتابی، محمود و بهجت یزدخواستی(1382)، «توانمند سازی زنان برای مشارکت در توسعه»، پژوهشزنان، دوره 1، سال 3، ش 7.
مرکز امور مشارکت زنان (1380)، ، مرکزامورمشارکتزنان در دولت هفتم، تهران: برگ زیتون
 
-Ahmed, et al., 2001. Gender Issues, Population and Development in Ethiopia: Indepth Studies from the 1994 Population and Housing Census in Ethiopia, Italian Multi-bi Research Project ETH/92/P01. Central Statistical Authority (CSA) Addis Ababa, Ethiopia and Institute for Population Research eNational Research Council (Irp-Cnr), Roma, Italy.
Alvarez, Lopez, Michelle, 2013. From unheard screams to powerful voices: a case study of Women's political empowerment in the Philippines. In: 12th National Convention on Statistics (NCS) EDSA Shangri-la Hotel, Mandaluyong City October1e2, 2013.
Bayeh, Endalcachew, The role of empowering women and achieving gender equality in the sustainable development of Ethiopia, Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences xxx (2016) 1-6.
Carla Makhlouf Obermeyer" Reproductive Choice in Islam: Gender and State in Iran and Tunisia" contract based on Iranian Acts Continuation. Journal of Family and Reproductive Health, 5(2), 41-51
Desai, N., & Thakkar, U. (2001). Women in Indian Society. New Delhi: National Book Trust.
Gallaway, J. H., & Bernasek, A. (2004). Literacy and women's empowerment in Indonesia: implications for policy. Journal of Economic Issues, 38(2), 519-525. http://hdl.handle.net/10355/29697
Jaggar, Alison. M 1983. Feminist Politics and Human Nature. Sussex: Rowman and Allan Held.
Malhotra, Anju, et al., 2009. Innovation for Women's Empowerment and Gender Equality. International Center for Research on Women (ICRW). North Washington, D.C.
Mehran, Golnar, Gender and education in Iran, Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2003/4
Nayak, P., & Mahanta, B. (2009). Women Empowerment in India. Munich Personal RePEc Archive, North Eastern Hill University: 33.
Samavati Pirouz, A., & Mehra, N. (2011). Legal issues of a surrogacy https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146809 
Page, Nanette, Czuba, Cheryl E., 1999. Empowerment: what is it? J. Ext. 37 (5).
Points from Civil Law and Related Regulations: 'Marriage Portion' Executive By- Law for the Act of Annexing One Note to the Article 1082 of the Civil Law Ratified by the Council of Ministers. Iran.
Roksana Janghorban, Ali Taghipour, Robab Latifnejad Roudsari, Mahmoud Abbasi"Women’s Empowerment in Iran: A Review Based on the Related Legislations" Glob J Health Sci. 2014 Jul; 6(4): 226–235. Published online 2014 Apr 20. doi: 10.5539/gjhs.v6n4p226.
Stevens, Candice, 2010. Are Women the Key to Sustainable Development? Sustainable Development Knowledge Partnership (SDKP), USA.
United Nations Economic Commission for Africa (ECA), 2015. Africa Regional Report on the Sustainable Development Goals: Summary. United Nations Economic Commission for Africa, Addis Ababa
United Nations Population Fund. (2011 ). Frequently Asked Questions about Gender: Promoting Gender Equality. Retrieved January 18, 2012, from http://www.unfpa.org/gender/resources_faq.htm
United Nations Population Information Network. (1994a). Report of the International Conference on Population and Development, Programme of Action, Chapter 3. Retrieved March 22, 2012, from http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html
United Nations. (2000). United Nations Millennium Declaration. Retrieved February 6, 2012, from http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
Women, U.N., 2014. World Survey on the Role of Women in Development 2014: Gender Equality and Sustainable Development. United Nations, New York.
World Commission on Environment and Development (WCED), 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.
 
منابع اینترنتی
-سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی‌ایران، مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 71.5.20 شورای عالی انقلاب فرهنگی
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100171
‌-آیین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی، ‌نقل از شماره 15277-1376.5.22 روزنامه رسمی
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100524
-۹۰درصد معلمان دانش آموزان پسر، زن هستند، 21/3/1396
http://www.ensafnews.com/64401/90-

-بیش از 82 درصد زنان ایران باسواد هستند 29/9/1398 کد خبر: 57285

-حسینی مقدم، سید عسکری(1391)، مسئولیت کیفری سقط جنین.
http://daturie.blogfa.com/post/12https://www.isna.ir/news/fars-