جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران و اندیشه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی -گرایش سیاست گذاری عمومی-گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم وتحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

2 .دانشیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

3 هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

انقلاب اسلامی‌ایران در سال 1357 پایانی بود بر حکومت‌های ستم شاهی در ایران و پس از آن نیز قانون اساسی به عنوان میثاق ملی با رای اکثریت تصویب گردید و به دنبال آن جمهوری اسلامی‌ برای تحقق اهداف انقلاب  اسلامی‌شکل گرفت.از سوی دیگر الگوی حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است برای شکل گیری توسعه پایدار که نظر به گذار به نگاه کیفی بجای نگاه کمی‌ به دولت‌ها دارد و از سوی سازمان‌های بین المللی به ویژه بانک جهانی و سازمان ملل برای آن شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است.در این مقاله تلاش می‌شود به این پرسش پاسخ داده شود که حکمرانی خوب در اسناد بالا دستی چگونه دیده شده است؟ آیا قانون اساسی جمهوری اسلام تضادی با این شاخص‌ها دارد؟ آیا در اندیشه سیاسی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی‌امام خمینی(ره) به مولفه‌های حکمرانی خوب توجه گردیده است؟ در پاسخ به این سئوالات با به کارگیری مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای این فرضیه برجسته می‌شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی‌هیچ تضاد مبنایی با این شاخص‌ها نداشته و قابلیت‌های مناسبی برای بهبود و ارتقای این شاخص‌ها وجود دارد .همچنین در اندیشه سیاسی امام خمینی نیز بسیاری از مولفه‌های حکمرانی خوب مورد تاکید بوده است موئد اثبات فرضیه پژوهش خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


آرایی،وحید، 1388،حکمرانی خوب الگویی جدید در سیاست گذاری عمومی،فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی،شماره 14
2.ازغندی،علیرضا،1376،جامعه مدنی و خلقیات ما ایرانیان در تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی،تهران،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
3.اشرفی،مجتبی ،1375،قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران،تهران ،نشر گنج دانش
4.اعرابی،سیدمحمد،1380،مطالعه نظام پاسخگویی دولت در ایران،فصلنامه دانش مدیریت،شماره 55
5.پاکدامن،رضا،1375،عوامل حقوق بازدارنده و محدود کننده صادرات ایران ، مجموعه مقالات اولین همایش سیاست‌های بازرگانی و تجارت بین الملل ، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
6.جاسبی،جواد،نفری،ندا،1388،،طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم‌های باز ، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال چهارم ، شماره 16 ،
8.جدی نیا،محمد،1378،خاتمی‌مشغول سیاست است و از اقتصادغافل مانده،ترجمان اقتصادی،شماره 6
9.خمینی، روح اﷲ،1383،صحیفه نور(جلد22)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 
10.خمینی، روح اﷲ،1384، مکاسب محرم تا طبع مهر،تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
11.خمینی، روح اﷲ،1381،ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، چاپ یازدهم
12.راعی، مسعود و عطریان،فرامرز1391،حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران. فصلنامه حکومت اسلامی. سال هفدهم.شماره 1.
13.ضمیری, عبدالحسین,1388، حکمرانی مطلوب در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره), چاپ اول، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی‌معاونت پژوهشی دفتر گسترش تولید علم.
14.قلی پور،رحمت اله،1384،تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری،مجله فرهنگ مدیریت،شماره 10
15.قنبری،علی،1391،توسعه اقتصادی و توسعه انسانی،تهران،نشر چالش
16.کاتوزیان،محمد علی،1379، اقتصاد سیاسی ایران ، ترجمه محمد نفیسی و کامبیز عزیزی ، چاپ هفتم ، تهران ، نشر مرکز
17.کمیجانی،اکبر،سلاطین،پروانه،1387،بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشور‌های منتخب، فصلنامه مدل سازی اقتصادی ، سال دوم ، شماره 2
18.کمیجانی،اکبر،1382،ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران،انتشارات معاونت امور اقتصادی،وزارت امور اقتصادی و دارایی
19.منوریان،عباس،1379،ازدولت خوب تا حکومت داری خوب،فصلنامه علمی‌کاربردی مدیریت دولتی،شماره 50
20.میدری،احمد،خیرخواهان،جعفر،1383،حکمرانی خوب  بنیان توسعه ، مرکز پژوهش‌های مجلس
21.میدری،احمد،1385،مقدمه ای برنظریه حکمرانی خوب،فصلنامه رفاه اجتماعی،سال ششم،شماره22
22.نجفی،مرتضی،محسنی،فرید،1388،حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران،تهران،انتشارات بین المللی الهدی
23.وحید،مجید،1387،سیاست گذاری عمومی،تهران ،نشر میزان  
 
Daines r.Gow  I.Larcker D(2010):Rating the rating:How good are commercial governance rating?Journal of Financial Economics,98,439-461
Elahi KH.(2009):UNDP on good governance.International Journal of Social Economics,36(12):1167-1180
Gradstein,M,(2008):Governance and groth,Journal of Devlopment Economics, (73)505-518
Maurseth.p.(2011),Governance Indicators:A guided Tour,NUPI Working Paper.Norsk Utenrikspolitisk Institut.3-43
Transparency Innternational(2006)International Corruption Perceptions Index
UNDP (2010):Characteristics of good governance,present at:http//www.inf org/euternalipubs/FT/exvpgoven/govendex.htm
UN-HABITAT(2006)the urban governance index:a tool of the quality of urban governance ,Beirut
سایت‌های اینترنتی:
          1.http://maslahat.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=3&pageid=402
2:http//rc.majlis.ir/fa/law/show/99709