نقش رسانه های جمعی در ساختن نگرشی نوین از هویت انقلاب اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد ،دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی،واحد لامرد،دانشگاه ازاد اسلامی.لامرد،ایران.

چکیده

رسانه­های جمعی نقش مهمی در فرایند هویت­سازی ملت­ها بر عهده دارند. از طرفی دیگر، انقلاب و نظام­های سیاسی برای تداوم حیات و به سرانجام رساندن اهداف و آرمان­های خود نیازمند بهره­گیری از رسانه­های جمعی هستند. پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی نقش رسانه­های جمعی در ساختن نگرش نوین از هویت انقلاب اسلامی، این مسأله را در پرتو دیدگاه­های حضرت آیت­الله خامنه­ای، مورد بررسی قرار دهد. سؤالی که مطرح می­شود این است: رسانه­های جمعی در اندیشه آیت­الله خامنه­ای از چه جنبه هایی می توانند تهدید و از چه جهاتی می­توانند فرصتی برای ساختن نگرشی نوین از هویت انقلاب اسلامی تلقی شوند؟ پاسخی که می­توان به­عنوان یافته­های پژوهش نیز مطرح کرد این است: اتخاذ رویکرد منفعلانه در عرصه رسانه­ای، فقدان ابتکار عمل در زمینه ساختن هویت نوین و متناسب با عدالت­خواهی و استکبارستیز انقلاب، غوطه­ور شدن در نیازهای کاذب رسانه­ای غرب، تهدیدات رسانه­های جمعی و دارا بودن رویکرد فعال در عرصه مدیریت رسانه­ای، مسؤولیت­پذیری و دشمن­شناسی و همچنین محوریت قرار دادن اخلاق و معنویت در رسانه­های جمعی، راهی برای بهره­گیری از فرصت­های رسانه­های جمعی برای هویت انقلابی است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی_تحلیلی است که با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای و همچنین بازخوانی بیانات رهبر انقلاب اسلامی، اطلاعات را جمع­آوری نموده است.

کلیدواژه‌ها


اسدی و شمسی، علی و محمد (1396)، «فرصت­ها و تهدیدهای فضای مجازی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری»، ارائه شده در کنفرانس ملی کاربردهای نوین در علوم انسانی در قرن 21، بازنمایی در آدرس: l.284_NAHC01-NAHC01-Paper/com.civilica.www://https.
آدورنو، تئودور (1378)، چگونه تلویزیون تماشا کنیم، ترجمۀ جمال آل­احمد، مجله(نیم­سالانه)، زیباشناخت، شماره1، 31-21.
جنکینز، ریچارد (1381)، هویت اجتماعی، تورج یار احمدی، تهران: انتشارات شیراز.
دارایی، علی (1395)، رسانه­های ارتباطی نوین و تأثیر آن بر فرایند بیداری اسلامی در انقلاب تونس، فصلنامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره دوم، صص 80-55. 
رجایی، فرهنگ (1382). مشکله هویت ایرانیان امروز؛ ایفای نقش در عصر یک تمدن و چندفرهنگ، تهران: نشر نی.
سبحانی­نژاد و نوروزی، مهدی و محمد (1390)، «تبیین جایگاه رسانه ملی در ساختار مهندسی فرهنگی کشور به منظور مواجهه پویا با تهاجم فرهنگی غرب»، در مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی «دین و رسانه» (رسانه دینی، دین رسانه­ای)، قم، نشر مرکز پژوهش های اسلامی.
صادقی و هادیان، علی و زهرا (1394)، «نقش رسانه در جنگ نرم با نگاهی به جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی، سال اول، شماره اول، صص 11-1.
قاسمی، وحید، عدلی پور، صمد، کیانپور، مسعود (1392)، تعامل در فضای مجازی شبکه­های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیسبوک و جوانان شهر اصفهان، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات، سال دوازدهم، شماره دوم (پیاپی 42)، پاییز و زمستان 91، صص 36-5.
کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد جامعه و فرهنگ، قدرت، هویت، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر طرح­نو.
گل محمدی، احمد (1386). جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران: نی.
مک کوایل، دنیس (1382)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
نای، جوزف (1390)، «گفت­وگوی اینترنتی با جوزف نای، مبدع نظریه قدرت نرم»، ماهنامه روابط فرهنگی، سال نخست، شماره 4، دی ماه90. صص 1-9.
واعظی، رضا (1395)، «نارسایی­های نظریه­های موجود و بایسته­های نظریه­پردازی برای رسانه طراز انقلاب اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال سیزدهم، پاییز 95، شماره 46. صص 144-125.
الوندی، هومن، نیابی، محسن (1391)، «بررسی رابطه هویت اسلامی، فضای مجازی و جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات رسانه­ای، سال هفتم، شماره نوزدهم، صص 43-35.
هورسفیلد، پی تر.جی (1389)، مقاله تحول دین در عصر همگرایی رسانه­ای در رسانه، دین و فرهنگ، ترجمه مسعود آریایی­نیا، تهران: انتشارات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
 
-
Adorno, Teodor, w (1991), Cultural industry reconsidered (from the Cultural Industry; Selected Essays on mass culture), London; Routledge, pp 1-8.
Adorno and Horkheimer, Teodor and Max (1993), THE CULTRAL INDUSTRY; ENLIGHTENMENT AS MASS DECEPTION, IN BOOK THE CULTURAL STUDIES READER, EDITOR BY SIMON DURING, ROUTLEDGE, London and New York.
Castells, Manuel (1997), The Power of Identity, Vol. 2, Malded and Axford, Blackwell.
Gerbner, G (1985), Field Definitions: Communication Theory, in: u. s. directory of Graduate Programs (1948-1985) 9 Edition, USA.