جایگاه اقرار در جرایم سیاسی؛ با تمرکز بر ادله الکترونیکی و فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران،

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران،

چکیده

موضوع این مقاله بررسی جایگاه اقرار در جرایم سیاسی و مطبوعاتی (با ماهیت سیاسی) با نگاهی به ادلۀ الکترونیکی و فضای مجازی است. پرسش اصلی مقاله این است که ادلۀ الکترونیکی ناظر بر اقرار متهم به بزه انتسابی، می تواند ادله‌ای اثباتی ناظر بر مجرمیت او باشد؟ فرضیه پژوهش بر این بوده که به هر حال ادلۀ الکترونیکی نیز می توانند وجه اثباتی داشته باشند. پژوهش با بررسی مفردات مختلف مسئله به این جمع بندی رسیده است که اگر چه ادلۀ الکترونیکی نیز با شرایطی که در بحث عام اقرار آمده است و با توجه به ادلۀ اثبات دعوا و قوانین موضوعه‌ می توانند ناظر بر اقرار متهم به بزه انتسابی باشند، ولی در وجه کیفری با توجه به اصل تفسیر مضیق بسیاری از این دلایل وجه اقراری خودشان را از دست می دهند. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شکل فیش برداری و از طریق کتابخانه ای گردآوری و تجزیه و تحلیل شده اند.

کلیدواژه‌ها


امامی، سیدحسن (1378)، حقوق مدنی، ج6، کتابفروشی اسلامیه
السان، مصطفی، منوچهری، محمدرضا. (1397). ارزیابی اصالت ادله الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها. مطالعات حقوقی، 10(2)، 29-52. doi: 10.22099/jls.2018.28058.2765
پیوندی، غلامرضا(1382)، جرم سیاسی، تهران،انتشارات پژوهشگاه
توسلی‌جهرمی، منوچهر.(1383). وزن ادله قانونی، فصلنامه دیدگاه حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره32 و33.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1380)، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران
دیانی، عبدالرسول (1394)، ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی، میزان
راغب اصفهانی (1404هـ.ق.)، معجم مفردات الفاظ القرآن، قم، دفتر نشر کتاب
زندیان، نهال(1398)،بررسی جرم سیاسی در ایران با تاکید بر قانون مصوب 1395، قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد دوم
شامبیاتی، هوشنگ(1380)، حقوق کیفری، ژوبین، تهران
شهبازی نیا، مرتضی، عبدالهی، محبوبه. (1389). دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا. مطالعات حقوق خصوصی، 40(4)، 193-205.
شهیدی، مهدی. (1370). اقرار غیر مجرد، مجله قضایی و حقوقی دادگستری تهران، قوه قضائیه، شماره1.
صدرزاده افشار،سیدمحسن (1376)، ادلۀ اثبات دعوی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران
صفار، جواد(1379). قاعده تجزیه‌ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن، مفید، تهران، دانشگاه مفید، شماره22.
صفایی، سیدحسین و قاسمزاده، سیدمرتضی (1387)، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، سمت، تهران
طریحی، فخرالدین (1375) مجمع‌البحرین، انتشارات مرتضوی، تهران
کاتوزیان، امیرناصر (1377)، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار، تهران
محبی، جلیل. (1391). بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، 11(31)، 5-55. doi: 10.30497/law.2012.1241
مروارید، علی‌اصغر (1410هـ.ق.)، سلسله الینابیع الفقهیه، جلد سی و دوم، چاپ اول، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت
محمود، مصطفی (1375هـ.ق.)، شرح قانون الاجرات الجنائیه، مطبعه جامعه القاهره
محمّدی، سام، میری، حمید. (1388). بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن. دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی، 0(17)، 151-178.
محقق حلی (بی تا)،المختصر النافع فی فقه الامامیه، دارالکتب العربی، مصر
منتظری، حسینعلی (1367)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد چهارم، تهران، انتشارات کیهان
موسوی خمینی، روح ا... (1403هـ.ق)، تحریرالوسیله، مکتبه الاعتماد