نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و هویت اجتماعی برند در صنعت پوشاک با تاکید بر معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مرکز بین الملل انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقاله‌حاضر به بررسی و مطالعه‌ بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و هویت اجتماعی برند در صنعت پوشاک ایران با تاکید بر معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌پردازد. سئوال اصلی مقاله بدین قرار است: آیا بازاریابی صنعت پوشاک به عنوان یکی از شاخصه‌های متمایز در دنیای اقتصاد و مدیریت امروز، با معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابقت دارد؟  و آیا با لحاظ کردن معیارهای مذبور، بازاریابی رسانه های اجتماعی و هویت اجتماعی برندها قادر خواهند بود نقش موثری در رواج الگوهای ملی و بومی از پوشش و سبک زندگی افراد جامعه داشته باشند؟ فرضیه‌ای که بر این مبنا می‌توان مطرح کرد این است: در صنعت پوشاک ایران که مبنای آن تاکید بر هویت فرهنگی به خصوص در عصر پرشتاب جهانی شدن می‌باشد، بین رسانه‌های اجتماعی و برندها در زمینه‌ی بازاریابی، روابط متقابل وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که معیارهای موجود در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهاد فرهنگی در زمینه‌ی پوشاک و البسه، می‌توانند از بازاریابی به عنوان ابزاری قدرتمند جهت فرهنگ سازی در زمینه سبک پوشش و زندگی افراد مطابق با اصول تعیین شده استفاده ببرند. 

کلیدواژه‌ها


 1. آرمان، مانی و جاویدفر، محبت (1395)، «نقش فعالیت‌های  بازاریابی رسانه ای اجتماعی در توسعه ارزش ویژه مشتری»، نشریه مدیریت توسعه و تحول، زمستان 1395، شماره 27، صص 201ـ191. 

  1. آقاپور، علی (1398)، «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، دانشنامه جهان اسلام، شماره 27، صص 713ـ710.
  2. ابراهیمی، ا. خلیفه، م. سمیع زاده، م. (1391)، «بررسی تاثیر فرآیندهای روان‌شناختی هویت برند و شخصیت برند بر وفاداری برند»، نشریه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، زمستان 1391، شماره 45، صص 203ـ184.
  3. ادگار، اندرو و سج ویک، پیتر (1387)، مفاهیم بنیادی نظریه‌ی فرهنگی، ترجمه: مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
  4. افروغ، عماد و مهربانی فر، حسین (1397)، «مطالعه چرخه مد لباس در جامعه ی ایران»، نشریه زن در فرهنگ و هنر، بهار 1397، دوره ی دهم، شماره 1، صص 27ـ1.
  5. بخشی‌زاده برج، ک. و دیلمی، پ. (1398)، «نقشه‌ی ذهنی مد اسلامی ـ ایرانی با تمرکز بر سبک پوشش زنان»، نشریه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، شماره 33،
  6. بشیریه، حسین (1382)، عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه‌شناسی و توسعه سیاست، تهران: نگاه معاصر.
  7. بودریار، ژان (1399)، وانموده‌ها و وانمود، ترجمه: پیروز ایزدی، تهران: ثالث.
  8. خدادادی، نهال (1392)، «بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری مشتری از دیدگاه هویت اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان تلفن همراه شهر تهران)»، نشریه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، بهار 1399، دوره 6، شماره 30، صص 130ـ112.
  9. خورشیدیان، رائیکا و همکاران (1393)، «نقش رسانه‌ها در هدایت فرهنگ عمومی (بررسی موردی: جریان مد در جامعه)»، نشریه رسانه و فرهنگ، پائیز و زمستان 1393، شماره 8، صص 90ـ73.
  10. دهدشتی، ز. جعفرزاده، م. بخشی زاده، ع. (۱۳۹۱)، «بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تاثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه: شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله)»، تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی (۵)، تابستان ۱۳۹۱، صص ۱۰۶-۸۷.
  11. دهشیری، محمدرضا (1388)، «رسانه و فرهنگ‌سازی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8.
  12. دهقان، حوریه و سمیعی اصفهانی، علیرضا (1396)، «رویکرد دولت سازندگی به جهانی شدن اقتصاد و تاثیر آن بر رابطه‏ی دولت ـ بازار در دهه‏ی دوم انقلاب»، رهیافت‏های سیاسی و بین‏المللی، شماره 49، صص 67ـ40.
  13. ذاکائی، م. س. و شفیعی، س. (1389)، «کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره 20، صص 119ـ77.
  14. رهیاب، حسین (1381)، ماهیت، موانع و امکانات نوسازی هویت ایرانی: مجموعه مقالات خودکاوی ملی در عصر جهانی شدن، تهران: قصیده سرا.
  15. صادقی مقدم، م. ح. اسکوئی. م. قسمتی تبریزی، ع. (1395)، مهمترین فعالیت‌ها و دستاوردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی 1394ـ1384، تهران.
  16. صالحی، علی (1392)، «بررسی رابطه بین فرهنگ و رفتار مصرف‌کننده»، پژوهشهای علوم انسانی استان اصفهان، سال پنجم، شماره بیست و پنجم، آبان 1392، صص 128ـ107.
  17. قوام، عبدالعلی (1382)، جهانی شدن و جهان سوم: روند جهانی شدن و موقعیت جوامع در حال توسعه در نظام بین‌الملل، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.
  18. کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه: ا. عقیلیان، ا. خاکباز و ح. چاووشیان، تهران: طرح نو.

  20.کهنسال، م. فیروز زارع، ع. (1393)، «بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی موثر در تاثیرپذیری مشتریان از سیاست‌های  تبلیغاتی بازاریابی: کاربرد الگوی مالتی‌نومینال لاجیت»، نشریه تحقیقات اقتصادی، بهار 1393، شماره 106، صص 18ـ1.

  1. گل محمدی، ابراهیم (1393)، جهانی شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نی.
  2. میرک زاده، ع. ا. و بهرامی. م. (1390)، «بازاریابی اجتماعی، فصلی نوین در سیاست‌های بازاریابی»، نشریه رشد آموزش علوم اجتماعی، تابستان 1390، شماره 51، صص 45ـ38.
  3. نافعی، م. آندرواژ، ل. سعیدنیا، ح. (1398)، «الگوی پارادایمی فعالیت‌های بازاریابی اخلاقی رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری»، اخلاق در علوم و فناوری، بهار 1399، سال پانزدهم، شماره 1، صص 157ـ151.
  4. نامدار، مهدیه (1390)، «نقش رسانه در مناسبات جهانی‌سازی و بحران هویت جوانان»، نشریه مطالعات جوانان و رسانه، پائیز 1390، شماره 2، صص 101ـ67.
  5. والکر، جان و چاپلین، سارا (1385)، فرهنگ تصویری: مبانی و مفاهیم، ترجمه: ح. گرشاسبی و س. خاموش، تهران: اداره کل پژوهشهای سیما.
  6. هال، استوارت و دیگران (1390)، درباره مطالعات فرهنگی، گردآوری و ویرایش: جمال محمدی، تهران: چشمه.

  منابع به انگلیسی:

  1. Akdemir, Nihan (2018), ''Visible Expression of Social Identity: The Clothing and Fashion'', Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (4), pp. 1389-1397.
  2. Bennet, R., Hartel, C.E.J., & Mccoll-Kennedy, J.R. (2005). ''Experience as a Moderator of Involvement and Satisfaction on Brand Loyalty in a Business-to-Business Settings'', Industrial Marketing Management, 34, 97-107.
  3. Burmann, C. Jost-Benz, M. & Riley, N. (2009). ''Towards an identity-based brand equity model'', Journal of Business Research, 62, 390–397.
  4. Chaudhuri, A. and Holbrook B. M. (2001), "The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affects to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty", Journal of Marketing, 65, 81-93.
  5. Croucher, Sheila (2018), Globalization and Belonging: The Politics of Identity in a Changing World, Rowman & Littelfield.
  6. Dann, Stephen., (2010), ''Redefining social marketing with contemporary commercial marketing definitions'', Journal of Business Research, 63 (2), 147–153.
  7. Feinberg, R. Marato, L. Burroughs, J. (1992), ''Clothing and Social Identity'', Clothing and Textiles Research, Vol. 11, Issue I, pp. 18-23.
  8. Hansen H, Samuelsen B. M, Silseth P. R. (2008), ''Customer perceived value in B-2-B service relationships: investigating the importance of corporate reputation'', Industrial Marketing Management, 37(2), pp. 206–17.
  9. Joachimsthaler, E., Aaker, D A (1999), ''Building brands without mass media'', Harvard Business Review on Brand Management, 1–22.
  10. Kapferer, Jean-Noel (2012), The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking, Kogan Page Publishers.
  11. Keller, K. L. (2011), Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity, Pearson.
  12. McChesney, Robert (2007), Communication Revolution: Critical Junctures and the Future of Media, Press University of Michigan.
  13. Yakup, D., Mücahit C., Reyhan O. (2011), ''The Impact of Cultural Factors on the Consumer Buying Behaviors Examined through an Empirical Study'', International Journal of Business and Social Science, vol. 2, no. 5.