بررسی روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پس از انقلاب اسلامی بمنظور ارایه الگوی بهینه با رویکرد اختیار معامله حقیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران، ایران)نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاداسلامی ،تهران ، ایران.

4 استاد گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بهینه سازی روند خصوصی سازی در سال‌های پس از  انقلاب اسلامی ایران با توجه به نوع اختیارمعامله حقیقی پرداخته است. در سال های اخیر، خصوصی‌سازی در ایران به نتیجه مطلوبی نرسیده است. با توجه به تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی قبل و بعد از واگذاری آنچه مشخص است این است که درآمد سهم شرکت‌ها و بازده دارائی‌ها و بازده سرمایه شرکت‌ها پس از خصوصی سازی تغییری نکرده و در مجموع پس از خصوصی سازی عملکرد آنها تغییر مطلوبی نکرده است. در این تحقیق روش  مطالعه  بصورت کیفی انجام شد. بدین صورت که  با مصاحبه با خبرگان مالی و مدیران اجرایی شرکت‌های  دولتی،  مصاحبه هایی انجام گرفت و نتایج مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار ( MAXQDA2020)  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به  پویایی شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی و به تبع آن افزایش ریسک تصمیم‌گیری در زمینه های سرمایه گذاری ، نیازمند روش‌های ارزشگذاری پیشرفته‌تر هستیم که بتوانیم اطلاعات بیشتری نسبت به روش‌های سنتی ارائه کنیم و روش اختیار واقعی روش مکملی در کنار ارزشگذاری سنتی است .

کلیدواژه‌ها


خنیفر، حسین ( 1395) اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی، انتشارات ، نگاه دانش 50-94 
رهنمای رودپشتی ،فریدون،و جودلایی( 1395)، تبیین رابطه بازدهی و نوسان همزمان بازدهی سهام با استفاده از الگوی اختیارات سرمایه­گذاری، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 59-65
مدرس ، محمد و قاسمی، مهدی ،( 1392) توسعه و تحلیل سرمایه گذاری با استفاده از روش اختیار معامله حقیقی و کاربرد آن در ارزیابی یک محصول شیمیایی ، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
منابع لاتین
Andalib ,M (2018)  Modeling managerial behavior in real options valuation for project-based environments, Journal of project management
Boudlaie , H ( 1397) A Qualitative Study of Customer Experience in Retail Industry, Ebsco, Google Scholar, ISC, Doaj, Ulrich
Copeland and V. Antikarov, Real Options: A Practitioners Guide, New Yark: Texere, 2003.
Cotter, J. F., Marcum, B., Martin, D. R., 2003. A cure for outdated capital budgeting techniques.Journal of Corporate Accounting & Finance
Guj, P., 2013. Mineral economics: Australian and global perspectives. The Australasian Instituteof Mining and Metallurgy, Melbourne, Ch. Mineral project evaluation: Financial modelling anddiscounted cash flow (DCF) analysis
Dixit, AK., and RS. Pindyck. (1994). Investment under uncertainty. Princeton University Press.
Kodukula, P., and PMP. CH. Papudesu. (2006). Project Valuation Using Real Options, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, J.Ross publisher.
Khanifer ,H , 1395, Principles and methods in qualitative research, Negah danesh ( in Persian)
Martinez, E.A., and J. Mutale. (2011). “Application of an Advanced Real Options Approach for Renewable Energy Generation Projects Planning.” Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews.
McDonald, R. and D. Siegel .(2006). “Option Pricing When the Underlying Asset Earns a Below-equilibrium Rate of Return: A Note,”. Journal of Finance, 39(1), 261-65.
Sheen, J. N. (2005). Fuzzy financial profitability analyses of demand side management alternatives from participant perspective. Journal of Information Sciences
Shiu-Hwei Ho (2011). A fuzzy real option approach for investment project valuation, Journal of Expert Systems with Applications
Shun-Chung Lee. (2010). Using real option analysis for highly uncertain technology investments: The case of wind energy technology, Journal of Renewable and sustainable Energy Reviews.
SupratimDas Gupta (2021) Using real options to value capacity additions and investment expenditures in renewable energies in India. Energy Policy Volume 148
Trigeorgis ,L (2017),   Real Options in Operations Research, Journal of European Journal of Operational Research