دیدگاه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین کارگزاران سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده الهیات و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد ، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،

3 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

رویکردهای تعیین کارگزاران سیاسی قبل از هر چیز تحت تأثیر ایدئولوژی های سیاسی هر جامعه، قوانین و قواعد حقوقی آن تعیین می شود. بنابراین پذیرش رأی مردم، عدم پذیرش آن و یا ترکیبی از این دو شیوه و در نظر گرفتن شروط و معیارهایی برای سازگاری ارزش های جامعه و کارگزاران سیاسی دغدغه اصلی نظام های سیاسی است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی دیدگاه حقوق اساسی ج.ا.ایران درباره تعیین کارگزاران سیاسی بپردازد. سؤال پژوهش این است که وجه تفاوت بارز نظام حقوقی ج.ا. ایران درباره تعیین کارگزاران سیاسی کدام است؟ پاسخی که می توان ارائه کرد این است که کارگزاران سیاسی در ج.ا.ایران از طریق انتخابات و رأی مستقیم و غیرمستقیم آنان و یا نصب از طریق ولی صورت می گیرند که نمایانگر توجه نظام سیاسی اسلامی به اصول تخصص، رأی مردم و همچنین برخورداری کارگزاران از ارزش های اسلامی و صفات الهی است. متصف بودن به دین و ارزش های دینی، صفات نیکو و همچنین نسپردن اداره جامعه اسلامی به کارگزارانی ناشایست نیازمند دخالت ولی فقیه بر مبنای اصل مصلحت و از طریق حکم حکومتی است. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای به موضوع مزبور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
اراکی، محسن (1380). نگاهی به رسالت و امامت از دیدگاه قرآن کریم، لندن، فراکتاب با همکاری بوک اکسترا.
اراکی، محسن (1392). فقه نظام سیاسی اسلام، ویرایش دوم، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی.
بیات، مسعود (1393)، ولایت فقیه و جایگاه آن در حکومت اسلامی با تکیه بر براهین عقلی و نقلی، مجله بصیرت و تربیت اسلامی، سال یازدهم، شماره سی و یکم، صص 45-19. 
جعفریان، رسول (1377)، تاریخ تحول دولت و خلافت، جلد سوم، قم، بوستان کتاب.
جوادی آملی، عبدالله (1391). ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء.
حلبی، ابوصلاح (1362)، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه امیرالمومنین.
خامنه­ای، سیدعلی (1391)، انسان 250ساله، بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی-مبارزاتی ائمه معصومین(علیهم السلام)، تهران، نشر موسسه ایمان.
راعی، مسعود، عطریان، فرامرز (1391). حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 1، دوره 63، صص 147-123.
رحمانی تیرکلایی، حسین (1399)، تبیین الگوی مفاهیم علوی در الگوی قدرت سیاسی از منظر آیت­الله خامنه­ای، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال چهاردهم، شماره 52، صص 20-3.
سروش محلاتی محمد (1378) «خبرگان و نظارت»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش14، صص 139-111. 
شفیعی فر، محمد (1378)، جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 13، صص 60-80.
علیپور، محمدرضا، توسلی، منوچهر، احمدی، محمدصادق (1399)، احکام حکومتی جلوه­ای از مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران، رهیافت انقلاب اسلامی، سال چهاردهم، شماره 52، صص 122-101.
لاری، سید عبدالحسین( 1326)، قانون در اتحاد دولت و ملت، شیراز، سپهر محمدی.
مصباح یزدی، محمدحسین، (1392)، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
مظاهری، حسین، (1378)، نکته هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، بصائر.
ملک افضلی اردکانی، محسن،  سلیمانی، عباس (1393)، نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حکومت اسلامی، سال نوزدهم، شماره سوم، صص 31-57.
منتظری، حسینعلی (1377)، حکومت دینی و حقوق انسان، قم: نشر ارغوان.
منتظری، حسینعلی (1378)، اسلام دین فطرت، تهران: نشر سایه.
منتظری، حسینعلی (1379)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد اول، ترجمه: صلواتی، تهران، انتشارات سرایی.
موسوی خمینی ، روح­الله (1370)، صحیفه نور، جلد 10 و 11 و 12. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
موسوی خمینی، روح­الله (1373)، صحیفه امام (ره)، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
موسوی خمینی، روح الله (1373)، ولایت فقیه، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
موسوی خمینی، روح الله (1378)، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، چاپ نهم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
منابع عربی
ابن هشام، عبدالملک، (1361).  السّیرة النبویّة، جلد 4، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
راوندی، قطب الدین (1405)، فقه القرآن، قم: نشر کتابخانه مرعشی نجفی.
سیفی مازندرانی، علی اکبر (1387)، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه، قم: انتشارات اسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر (1428)، الاخلاق فی القرآن، قم: انتشارات مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع).
مؤمن، محمد، (1383)، الولایة الاهیة الاسلامیة أو الحکومة الاسلامیة، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
مؤمن، محمد، (1415 ق)، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
مظفر، محمدرضا،(1380)، عقائد الامامیّه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
منتظری، حسینعلی (1380)، نظام الحکم فی الاسلام، تهران: نشر سرایی.
سایت­ها:
جوان آراسته، حسین (1392)، ولایت فقیه؛ نظارت و پاسخگویی، نمایه شده در سایت زیر به آدرس: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23766.