بررسی امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار است. سؤال اصلی تحقیق این است که، امنیت شغلی، از منظر حقوقی و اجتماعی از چه جایگاهی برخوردار است و دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه چیست؟ فرضیه اصلی مقاله این است که، در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمان‌ها  را به خود مشغول می‌کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می‌شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می‌دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنش‌های انسانی می­گردد، وقتی بحث امنیت شغلی می‌شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می‌شود در صورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی درگرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست، بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است که پس از انقلاب در بیانات رهبر انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته بود. لذا شأن جامعه کارگری در کشورمان علاوه بر اینکه به عنوان یک کارگر در مزرعه، کارخانه، معدن و در هر نقطه‌ای که به کار تولیدی مشغول است و چرخ‌های پیشرفت و توسعه کشور را به حرکت در می‌آورد، به عنوان یک مجاهد در حفظ اسلام و نظام اسلامی باید مورد احترام قرار گرفته است. روشی که در تحقیق حاضر استفاده شده است روشی توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


اباذری فومشی، منصور (1387). حقوق کار و نحوه‌ی رسیدگی، شکایت، دعوی و جرائم قانون کار، چاپ اول، تهران: بهنامی
الهیان، محمد جواد (1387). پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
بادینی، حسن (1387). «جایگاه حقوق تأمین اجتماعی در نظام حقوقی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، دوره نهم، شماره 3.
بختیاری نژاد، پروین (1383). «بزرگ‌ترین اقلیت اجتماعی و محرومیت از حقوق انسانی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال اول، شماره 16.
رنجبری، ابوالفضل (1377). حقوق کار، چاپ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد
زارع، احمد؛ زهرا زارع و زهره شمس (1397). «قرارداد کار و شرایط تعلیق قرارداد کار در قانون کار و قانون مدنی ایران»، پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، تهران: پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
شکراللهی، سمانه؛ پرستش، رضا (1390). «امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران»، پژوهش­های حقوقی، سال دوم، شماره 1.
طاهری، آزاده السادات (1393). «ارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در موازین سازمان بین المللی کار و حقوق کار ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره پنجم، شماره 2
عراقی، عزت الله (1392). حقوق کار، جلد اول، تهران: سمت
عراقی، عزت الله (1386). در آمدی بر حقوق تأمین اجتماعی (نقد قانون تأمین اجتماعی ایران بر اساس مطالعه تطبیقی)، چاپ نخست، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
گرجی ازندریانی، علی اکبر (1388). در تکاپوی حقوق اساسی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل
محمدیان، علی؛ حائری، محمدحسن (1393). «تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)»، دوفصلنامه مدیریت، سال بیست و دوم، شماره 2
معین، محمد(1375)، لغت نامه، جلد دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
میرزاده، نادر و علی بهاری اردشیری (۱۳۹۲). «تمایزات حقوق عمومی و خصوصی در حوزه معاملات و قراردادها»، اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش‌های پیش رو، ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
نجفی، رحمان؛ حمزه هویدا، مهدی؛ شیری، جمشید (۱۳۹۷). «جایگاه شروط قرارداد در رفع عیب»، دومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، همدان، دبیرخانه دایمی کنفرانس
هاسکینز، دالمر دی (1387). «طراحی نو برای تأمین اجتماعی، ترجمه علی شاد روح»، فصلنامه تأمین اجتماعی، دوره اول، شماره 2.
هدایتی زفرقندی، محمد (1388). قراردادکار، چاپ اول، تهران: نشر میزان
بیانات در دیدار کارگران، 6/2/1395، بازیابی شده در تاریخ 8 اردیبهشت 1397 به آدرس:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3337
بیانات در دیدار کارگران کارخانجات تولیدی داروپخش، 10/2/1391، بازیابی شده در تاریخ 8 اردیبهشت 1397 به آدرس:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19516
بیانات در دیدار کارگران، 8/2/1395، بازیابی شده در تاریخ 8 اردیبهشت 1397 به آدرس:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32920
بیانات در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور، 9/2/1394، بازیابی شده در تاریخ 8 اردیبهشت 1397 به آدرس:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29566